Gå til hovedinnhold

Norsk marint datasenter (NMD)


svaberg, fjord og ein liten båt

Morgonstemning i Grimstad. Foto: Øystein Paulsen

Norsk marint datasenter (NMD) ved Havforskingsinstituttet er oppretta for å vere eit nasjonalt datasenter for profesjonell handtering av marine miljø- og fiskedata og for framstilling av dataprodukt. NMD opprettheld den største samlinga av marine miljø- og fiskedata i Noreg.

Gruppa sine hovudoppgåver er å:

 • samle, kvalitetssikre og lagre alle marine miljø- og fiskedata
 • gjere data tilgjengeleg for forsking

Satsingsområde

Oppgåver ved Norsk Marint Datasenter (NMD) kan delast inn i tre aktivitetsområde:
operasjonell datahandtering, framstilling av dataprodukt og datalagring.

Operasjonell datahandtering

 • operasjonelle forskingsdata
 • kontinuerlige data/tidsseriar
 • kringinformasjon (informasjon om tokt)
 • programvareutvikling

Framstilling av dataprodukt

 • referansedata (kringinformasjon)
 • utarbeide nasjonale og internasjonale standardar og retningslinjer
 • delta i internasjonale nettverk og forskingsprosjekt
 • Norge digitalt

Datalagring

 • legg til rette for, kvalitetssikre og gjennomarbeide forskingsdata
 • legge inn data i instituttet sin forskingsdatabase TINDOR
 • datautlevering
 • funksjon som datasenter

Mål

Norsk marint datasenter (NMD) skal byggast opp til å bli eit operasjonelt service- og kompetansesenter for profesjonell handtering av marine data og dataprodukt.

NMD skal:

 • framskaffe og visualisere dataprodukt for norsk havforsking og deira internasjonale samarbeidspartnarar
 • vidareutvikle effektive og sikre rutinar for lagring, kvalitetssikring, søk og formidling av marine data
 • vere eit knutepunkt for søk etter marin datainformasjon