Gå til hovedinnhold

Mareano 2024 leg 1

— Nordsjøtokt 2024007003

Sammendrag

Tokt #20248003 (Mareanotokt 2024 Nordsjøen 1) ble gjennomført 08.03-20.03.2024 med FF Kronprins Haakon. Tre kartleggingsområder i Nordsjøen ble kartlagt med totalt 84 videostasjoner og syv fullstasjoner (hvorav en ufullstendig grunnet værforhold). 23 av stasjonene ble fullført i området Vestavind B, de resterende i områdenede Sørlige Nordsjø II og det tilstøtende NSJ-1. Fokusområdet for toktet var bunnkartlegging i områder aktuelle for utbygging av havvind og kartlegging av potensielle SVOer (særlig verdifulle områder). Det var stor tilstedeværelse av sjøfjær og begerkoraller i Vestavind B og finkornede sedimenter var det dominerende havbunssubstratet. Bunnforholdene sør i Nordsjøen var grunnere og mer sandholdig men noen steder dominert av morenemateriale, og stor utbredelse av bløtkoraller (Alcyonium) i enkelte områder.

1 - Forkortelser

Følgende forkortelser blir brukt gjennomgående i denne rapporten:

AUV: Autonomous Underwater Vehicle (Autonom undervannsfarkost) - i dette tilfelle Kongsbergs Munin+

CTD: Conductivity, Temperature and Depth sampling rosette

HI: Havforskningsinstituttet

MBE: Multibeam echo sounder (multistråleekkolodd)

NGU: Norges Geologiske Undersøkelse

ROV: Remotely Operated Vehicle (Fjernstyrt undervannsfarkost) - i dette tilfelle ÆGIR6000

SVO: Særlig Vedifult Område

SN II: Sørlige Nordsjø II

NSJ-1: Nordsjøen kartleggingsområde 1. Navngitt av MAREANO, ligger tilstøtende SN II i nord-østlig retning

NSJ-2: Nordsjøen kartleggingsområde 2. Navngitt av MAREANO, ligger tilstøtende SN II i østlig retning

2 - Formål

Formålet med årets første Mareano-tokt er å detaljkartlegge og identifisere bunnforholdene i utvalgte områder som beslutningstakere anser som best egnet for utvikling av storskala havvindsatsninger - Vestavind B og Sørlige Nordsjø II. Denne kartleggingen er essensiell for å forstå det økologiske samspillet i disse områdene, slik at en eventuell framtidig utbygging kan gjøres på en slik måte at innvirkningen på miljøverdiene blir minimal. Resultatene fra dette toktet skal kunne støtte beslutningstakere slik at de vil kunne balansere behovet for energiproduksjon med miljøhensyn. Et annet mål for toktet var å kunne gjøre datainnsamling med AUV samtidig som vi utførte konvensjonell MAREANO-kartlegging uten betydelig tap av tokttid.

Oversikt over områder og stasjoner vi har kartlagt på toktet. Det nordlige området, Vestavind B, ligger i Norskerenna utenfor Sognefjorden. Det sørlige, Sørlige Nordsjø II, ligger mellom Lindesnes og Ekofisk.
Figur 1: Oversikt over områder og stasjoner som ble kartlagt på toktet. Det nordlige området, Vestavind B, ligger i Norskerenna utenfor Sognefjorden. Det sørlige, Sørlige Nordsjø II, ligger mellom Lindesnes og Ekofisk.

 

3 - Toktdeltakere

Tabell 1: Toktdeltakere Nordsjøtokt
André Marcel Bienfait Kjemiker
Reidulv Bøe Sjefsgeolog
Shyam Chand Geolog
Frode Evensen ROV Supervisor
Mona Maria Fuhrmann Biolog
Heidi Kathrine Gabrielsen Biolog
Yngve Klungseth Johansen Biolog
Kyrre Heldal Kartveit Toktleder
Kai Roger Loven ROV
Björn Löfqvist ROV Supervisor
Heidi Kristina Meyer Biolog
Jörn Patrick Meyer AUV
Taahier Nassiep ROV
Leif Johan Ohnstad Instrument
Sebastian Grieg Pedersen Instrument
Liv Plassen Geolog
Camille Saint-André Biolog
Joakim Skjefstad AUV
Johan Sköld ROV
Asgeir Steinsland Instrumentsjef
Andreas Storebø ROV
Marte Louise Strømme Dataansvarlig
Terje Thorsnes Geolog
Andrey Voronkov Biolog

 

4 - Metodikk

Undersøkelsene av bunnforhold og biologisk mangfold på havbunnen gjennomføres ved bruk av flere ulike metoder, der videoobservasjoner og bunnprøvetaking spiller sentrale roller.

Alle planlagte stasjoner undersøkes med høyoppløselig 4k-video ved hjelp av ROVen Ægir6000. Av disse er 10% identifisert som egnet for bunnprøvetaking med ulike redskaper og omtales som fullstasjoner (FS). Mens videoopptakene gjøres, logges observasjoner av biologer og geologer ved bruk av programvaren Campodlogger. Disse observasjonene kvalitetssikres og samles i en felles fil som gjøres tilgjengelig i Marbunn etter toktet. For å sikre nøyaktig artsidentifisering og mengdebestemmelse utføres detaljerte videoregistreringer på land i etterkant av toktet. Resultatene gjengitt i denne rapporten er basert på initielle tolkninger utført om bord på Kronprins Haakon og kan i enkelte tilfeller bli endret på i forbindelse med etterarbeidet på land. I felt registreres også forekomst av sårbare naturtyper ved å bruke hyppighet av observasjoner (frekvens forekomst) for å fastsette grenseverdier for tilstedeværelse, basert på tidligere analyser av detaljerte videoregistreringer (Tabell 2).

Tabell 2: Definisjoner for sårbare habitater ved bruk av ROV. Hyppighetene som er oppgitt i denne tabellen gjelder når farkosten er 1 m over bunn og holder 0,3 knops fart.

Habitatnavn

Indikator-arter (en eller flere av disse)

Hyppighet

(tid mellom hver observasjon)

Svamspikelbunn

Geodia, Stelletta, Stryphnus, Aplysilla

< 5 sekunder mellom hver observasjon

Svampskog

Axinella, Phakellia, Clathria, Porifera branched

< 5 sekunder mellom hver observasjon

Kaldtvanns-svampsamfunn

Caulophacus, Cladorhiza, Hexactinellida

< 10 sekunder mellom hver observasjon

Hardbunns korallskog

Paragorgia, Primnoa, Paramuricea, Hornkoraller

< 10 sekunder mellom hver observasjon

Bløtbunnskorallskog

Radicipes, Isidella

< 5 sekunder mellom hver observasjon

Blomkålkorallskog

Duva, Drifa, Gersemia, Nephtheidae

< 5 sekunder mellom hver observasjon

Sjøfjærsamfunn

Funiculina, Virgularia, Kophobelemnon, Halipteris, Pennatula, Pennatulacea

< 5 sekunder mellom hver observasjon

Umbellula-samfunn

Umbellula

< 30 sekunder mellom hver observasjon

Begerkorallsamfunn

Flabellum, Fungiacyathus, Scleractinia solitary

< 5 sekunder mellom hver observasjon

For å bekrefte at artsmangfoldet er representativt, er det nødvendig å supplere video- og bildeobservasjoner med bunnprøvetaking. Artssammensetningen av makrofauna blir dokumentert ved hjelp av grabb, bomtrål og hyperbentisk slede. Grabben samler infauna, som er små dyr som lever nede i bunnen, mens bomtrålen tar større dyr som lever på havbunnen. Den hyperbentiske sleden samler små krepsdyr som holder seg like over bunnen og som er en veldig viktig matkilde for blant annet bunnfisk.

I tillegg benyttes ulike kjerneprøvetakere som boxcorer, multicorer og gravitycorer for å studere sedimentenes sammensetning og innhold av miljøgifter. Push-corer tatt ved bruk av manipulatorene på Ægir6000 er også viktig for å kvalitetssikre videoobservasjoner av sedimenter med deres faktiske sammensetning av kornstørrelser. På hver videostasjon tas en slik push-corer ved starten av videolinjen. På dyp grunnere enn 500 meter tas det fem replikate grabbprøver med en liten grabb (0,1 m²) på hver fullstasjon, mens det på større dyp tas to replikate grabbprøver med en stor grabb (0,25 m²). På grunn av de relativt grunne områdene som har blitt utforsket på dette toktet er det førstnevnte grabb som har blitt tatt i bruk her.

Sammendrag av prøvetakningsstrategien på MARENO-tokt
Figur 2: Flytdiagram for rekkefølge av prøvetakningsaktivieteter på MAREANO-tokt.

Gjennom denne kombinasjonen av videoobservasjoner og bunnprøvetaking sikres en grundig kartlegging av havbunnen. Dette inkluderer både biologiske og geologiske aspekter som er avgjørende for å forstå økosystemene og forvalte naturressursene på en bærekraftig måte.

5 - Toktgjennomføring

5.1 - Dag for dag-oversikt

Fredag 08.03

Mobilisering fra kl 09:00 på Dokken. Toktmøte og sikkerhetsrunde etter lunsj, utseiling kl 14:00. Test av livbåt på byfjorden før kursen ble satt ut Hjeltefjorden, Fedjeosen og Vestavind B. Ankomst Vestavind B, første stasjon med CTD og videolinje kl 21:00. Perfekte værforhold som holdt seg de neste dagene.

Lørdag 09.03

Videolinjer fra 00:00 til 11:00 (5 stk), AUV testdykk og fullstasjon fra kl 12 og ut dagen. Brukte tid på å bli kjent med nytt fartøy, mannskapet gjorde seg kjent med våre rutiner, utstyr, og metodikk. Det ble tatt grabb for boxcorer, en underkjent grabb måtte bli tatt på nytt.

Søndag 10.03

Videolinjer fra kl 01:00 til 09:30 (4 stk). Fullstasjon 10:30 – 21:00 med kjemi/miljøgifter. Start videostasjoner fra kl. 22:30.

Mandag 11.03

Fortsettelse av videolinjer hele dagen fram til kl 19:30 (9 stk). Forsøk på AUV-utsettelse, men nesen utløste seg under sjøsetting. Det ble oppdaget en oljelekkasje på AUV og reperasjon ble startet. Fullstasjon kl. 21:00 og arbeid med denne gjennom natten.

Tirsdag 12.03

Fullstasjon ferdig kl. 05:30. Startet transitt mot Sørlige Nordsjø II. Toktmøte etter lunsj, utarbeiding av nye rutiner for kommunikasjon mellom ROV-kontainer og videorom. Laging av håv (nytt redskap for sampling med ROV) og videoarbeid og fotograbbing som vi hadde et etterslep på. Rengjøring av konferanserom og labber. Møtte på uvær på vei sør og stiv kuling midt i mot, transittiden ble derfor noe lenger enn beregnet.

Oversikt over stasjoner og seilingsplan i området Vestavind B. Totalt 20 videostasjoner og tre fullstasjoner.
Figur 3: Oversikt over stasjoner i området Vestavind B. Totalt 23 videostasjoner og tre fullstasjoner.

Onsdag 13.03

Ankomst SN-II kl 13:30. Videostasjoner hele dagen (6 stk) og gjennom natten. Ekstra dykk for targetstasjon foreslått av geologene (P174).

Torsdag 14.03

Videolinjer til kl 05:00, og start av fullstasjon før frokost. A-rammen på akterdekk begynte å lekke olje og måtte fikses. Brukte denne nedetiden til utsetting av AUV for et 9-timers dykk og gikk lenger øst for å gjøre unna videolinjer der. AUV kom til slutt på dekk etter litt problemer med APOS som gjorde at det tok litt tid å få AUV’en til overflaten. Grunnet sterk vind og noe sjø ble det også en tidkrevende operasjon å få AUV på stingeren, men den kom seg opp like hel etter godt samarbeid mellom dekksbesetning og instrumentfolk. Vi fortsatte med videolinjer natten igjennom, og A-rammen ble friskemeldt ca kl. 21.

Fredag 15.03

Fortsatte med videolinjer fram til frokost før vi returnerte til fullstasjonen (P27) som vi måtte forlate da A-rammen sprang lekk. Ankomst fullstasjon 10:00 og fortsettelse av prøvetakning her, effektivt arbeid og gode prøver – ferdig på 7 timer. Rett videre til ny fullstasjon (P46) før middag, og arbeid med denne på kvelden før det blåste opp. Sikring av prøver samt utstyr på dekk før vi startet på en lang rekke videolinjer før midnatt.

Lørdag 16.03

Videolinjer gjennom natten, økende vind og sjøgang som toppet seg lørdag morgen. Sandstorm på havbunnen og mye «no observation», og vi bestemte oss for å gå lenger øst i NSJ-1 til ryggen med hardbunn for å samle videomateriale av akseptabel kvalitet. På første dykk der ble det oppdaget et problem med launch-and-recovery-systemet, som gjorde at vi måtte legge oss på været og vente til ROV-pilotene fikk dette fikset (merk: ikke noe problem med selve ROV'en). Dette satte oss ut av spill fra 10:00 til 19:00. Videolinjene etter dette hadde meget dårlig sikt grunnet turbiditet i hele vannkolonnen. Videoene ble karakterisert som nesten ubrukelige, og vi prioriterte derfor å gå til fullstasjon (P53) for å ta denne mens bunnforholdene bedret seg. Arbeidet med dette gjennom natten.

Søndag 17.03

Videolinje før frokost (P61), og det ble oppdaget en offset på navigasjonen på ROV. Dette ble forsøkt fikset, men vi bestemte oss for å fortsette med videolinjer og bruke posisjonen fra transponderen for å utnytte værvinduet til fremdrift. Navigasjonen kom i raskt i stand etter frokost. Videostasjoner fram til ettermiddagen før vi startet på toktets siste fullstasjon (P79). Været blåste opp igjen, og grunnet stor sjø ble vi frarådet å bruke annet utstyr enn sedimentgrabb (ingen boxcorer, bomtrål eller slede), og vi forlot derfor fullstasjonen etter grabbprøvetakning og fortsatte med videolinjer gjennom natten. Ble ferdig med alle videolinjer for SN-II.

Mandag 18.03

Fortsettelse med videoliner i NSJ-1. Fortsatt mye sjø (3m bølger), og det ble derfor i samråd bestemt at det var nyttesløst å gå tilbake til fullstasjonen for å gjøre denne ferdig, og videolinjer ble prioritert resten av tokttiden – i første omgang gjennom natten.

Tirsdag 19.03

Videolinjer gjennom natten, ROV på dekk kl. 10:00. Splitting av ROV og TMS før vi startet transitt mot Bergen kl 11:00. Avsluttende toktmøte kl. 12:30 etterfulgt av nedpakking av utstyr, grabbing og sortering av data samt rengjøring om bord.

Oversikt over stasjoner og seilingsplan i områdene Sørlige Nordsjø II og NSJ-2. Totalt 61 videolinjer og fire fullstasjoner.
Figur 4: Oversikt over stasjoner og seilingsplan i områdene Sørlige Nordsjø II og NSJ-2. Totalt 61 videolinjer og fire fullstasjoner.

5.2 - Aktiviteter og tidsplan

Tabell 3: Aktivitetsoversikt Nordsjøtokt
2024-03-08 Friday 08:00   Cruise start
2024-03-08 Friday 22:00   Arrive at Vestavind B
2024-03-08 Friday 22:05   CTD
2024-03-08 Friday 22:30 P592 Videolinje
2024-03-09 Saturday 01:00 P187 Videolinje
2024-03-09 Saturday 03:00 P593 Videolinje
2024-03-09 Saturday 05:00 P401 Videolinje
2024-03-09 Saturday 08:00 P301 Videolinje
2024-03-09 Saturday 10:20 P315 Videolinje
2024-03-09 Saturday 12:00 P315 AUV boyancy test
2024-03-09 Saturday 13:10 P311 AUV deployment
2024-03-09 Saturday 13:30 P311 CTD
2024-03-09 Saturday 14:00 P311 Videolinje
2024-03-09 Saturday 15:30 P311 Grabb
2024-03-09 Saturday 16:30   AUV pick-up
2024-03-09 Saturday 17:00 P311 Grabb
2024-03-09 Saturday 22:00 P311 Multicorer
2024-03-09 Saturday 22:45 P311 Bomtrål
2024-03-09 Saturday 23:30 P311 Slede
2024-03-10 Sunday 02:00 P305 Videolinje
2024-03-10 Sunday 04:00 P257 Videolinje
2024-03-10 Sunday 07:00 P261 Videolinje
2024-03-10 Sunday 09:00 P589 Videolinje
2024-03-10 Sunday 11:30 P269 CTD
2024-03-10 Sunday 12:00 P269 Videolinje
2024-03-10 Sunday 12:30   Slappen åpen
2024-03-10 Sunday 13:00 P269 Grabb x 5
2024-03-10 Sunday 16:00 P269 Boxcorer
2024-03-10 Sunday 17:30 P269 Multicorer
2024-03-10 Sunday 19:00 P269 Bomtrål
2024-03-10 Sunday 20:00 P269 Slede x 2
2024-03-10 Sunday 23:00 P588 Videolinje
2024-03-11 Monday 01:00 P586 Videolinje
2024-03-11 Monday 03:00 P584 Videolinje
2024-03-11 Monday 05:00 P204 Videolinje
2024-03-11 Monday 07:00 P587 Videolinje
2024-03-11 Monday 09:00 P253 Videolinje
2024-03-11 Monday 13:00 P590 Videolinje
2024-03-11 Monday 15:15 P245 AUV launch
2024-03-11 Monday 15:45 P245 Videolinje
2024-03-11 Monday 17:45 P591 Videolinje
2024-03-11 Monday 19:30 P585 Videolinje
2024-03-11 Monday 21:30 P309 CTD
2024-03-11 Monday 22:00 P309 Videolinje
2024-03-11 Monday 23:30 P309 Grab x5
2024-03-12 Tuesday 03:30 P309 Grab/Boxcorer?
2024-03-12 Tuesday 04:30 P309 Multicorer
2024-03-12 Tuesday 05:00 P309 Bomtrål
2024-03-12 Tuesday 06:00 P309 Slede x 2
2024-03-12 Tuesday 07:00   Transitt - Sørlige Nordsjø II
2024-03-13 Wednesday 13:30 P44 CTD
2024-03-13 Wednesday 14:00 P44 Videolinje
2024-03-13 Wednesday 16:00 P40 Videolinje
2024-03-13 Wednesday 18:00 P36 Videolinje
2024-03-13 Wednesday 20:00 P85 Videolinje
2024-03-13 Wednesday 22:00 P174 Videolinje
2024-03-14 Thursday 00:00 P31 Videolinje
2024-03-14 Thursday 01:00 P32 Videolinje
2024-03-14 Thursday 03:00 P37 Videolinje
2024-03-14 Thursday 05:00 P33 Videolinje
2024-03-14 Thursday 07:00 P27 CTD
2024-03-14 Thursday 07:30 P27 Videolinje
2024-03-14 Thursday 08:00 P27 AUV launch
2024-03-14 Thursday 09:00 P27 Grab x5
2024-03-14 Thursday 09:00 P27 Boxcorer 1
2024-03-14 Thursday 09:00 P27 Boxcorer 2
2024-03-14 Thursday 09:00 P27 Bomtrål
2024-03-14 Thursday 09:00 P27 Slede x 2
2024-03-14 Thursday 13:00 P84 Videolinje
2024-03-14 Thursday 15:00 P26 Videolinje
2024-03-14 Thursday 17:00 P26 AUV recovery
2024-03-14 Thursday 20:00 P43 Videolinje
2024-03-14 Thursday 21:30 P25 Videolinje
2024-03-14 Thursday 23:00 P55 Videolinje
2024-03-15 Friday 00:30 P51 Videolinje
2024-03-15 Friday 02:00 P62 Videolinje
2024-03-15 Friday 03:30 P169 Videolinje
2024-03-15 Friday 05:30 P24 Videolinje
2024-03-15 Friday 06:00 P64 Videolinje
2024-03-15 Friday 09:00 P27 Fullstasjon - fortsettelse
2024-03-15 Friday 09:00 P27 Grab x4
2024-03-15 Friday 12:00 P27 Boxcorer 1
2024-03-15 Friday 12:30 P27 Boxcorer 2
2024-03-15 Friday 13:00 P27 Bomtrål
2024-03-15 Friday 13:30 P27 Slede x 2
2024-03-15 Friday 16:30 P46 CTD
2024-03-15 Friday 16:45 P46 Videolinje
2024-03-15 Friday 18:30 P46 Grab x5
2024-03-15 Friday 20:00 P46 Boxcorer 1
2024-03-15 Friday 20:30 P46 Boxcorer 2
2024-03-15 Friday 21:00 P46 Bomtrål
2024-03-15 Friday 22:00 P46 Slede x 2
2024-03-15 Friday 23:00 P58 Videolinje
2024-03-16 Saturday 00:30 P75 Videolinje
2024-03-16 Saturday 02:00 P50 Videolinje
2024-03-16 Saturday 03:30 P54 Videolinje
2024-03-16 Saturday 05:00 P82 Videolinje
2024-03-16 Saturday 07:30 P56 Videolinje
2024-03-16 Saturday 08:00 P65 Videolinje
2024-03-16 Saturday 19:00 P19 Videolinje
2024-03-16 Saturday 20:30 P13 Videolinje
2024-03-16 Saturday 23:30 P53 CTD
2024-03-17 Sunday 00:00 P53 Videolinje
2024-03-17 Sunday 01:00 P53 Grab x5
2024-03-17 Sunday 04:00 P53 Boxcorer
2024-03-17 Sunday 04:30 P53 Bomtrål
2024-03-17 Sunday 05:15 P53 Slede x 2
2024-03-17 Sunday 06:00 P61 Videolinje
2024-03-17 Sunday 08:30 P22 Videolinje
2024-03-17 Sunday 10:00 P83 Videolinje
2024-03-17 Sunday 12:00 P80 Videolinje
2024-03-17 Sunday 14:00 P78 Videolinje
2024-03-17 Sunday 16:00 P79 CTD
2024-03-17 Sunday 16:30 P79 Videolinje
2024-03-17 Sunday 17:30 P79 Grab x5
2024-03-17 Sunday 20:30 P79 Boxcorer x 2
2024-03-17 Sunday 21:00 P79 Bomtrål
2024-03-17 Sunday 21:30 P79 Slede x 2
2024-03-17 Sunday 22:00 P38 Videolinje
2024-03-18 Monday 00:00 P23 Videolinje
2024-03-18 Monday 02:30 P74 Videolinje
2024-03-18 Monday 04:00 P60 Videolinje
2024-03-18 Monday 05:30 P77 Videolinje
2024-03-18 Monday 07:00 P63 Videolinje
2024-03-18 Monday 08:30 P21 Videolinje
2024-03-18 Monday 10:30 P57 Videolinje
2024-03-18 Monday 11:30 P20 Videolinje
2024-03-18 Monday 13:00 P81 Videolinje
2024-03-18 Monday 15:00 P45 Videolinje
2024-03-18 Monday 16:00 P15 Videolinje
2024-03-18 Monday 17:30 P17 Videolinje
2024-03-18 Monday 19:00 P48 Videolinje
2024-03-18 Monday 20:30 P14 Videolinje
2024-03-18 Monday 22:30 P47 Videolinje
2024-03-19 Tuesday 00:00 P49 Videolinje
2024-03-19 Tuesday 01:30 P168 Videolinje
2024-03-19 Tuesday 03:00 P29 Videolinje
2024-03-19 Tuesday 05:00 P72 Videolinje
2024-03-19 Tuesday 06:00 P68 Videolinje
2024-03-19 Tuesday 07:00 P69 Videolinje
2024-03-19 Tuesday 07:30 P66 Videolinje
2024-03-19 Tuesday 08:30 P70 Videolinje
2024-03-19 Tuesday 11:00   Transitt - Bergen

Detaljert oversikt over aktiviteter og tidsplan for hele toktet fra "plan and status"-systemet om bord på Kronprins Haakon.

 

6 - Sammendrag av resultater

6.1 - Vestavind B

Vestavind B ligger i den vestlige delen av Norskerenna vest for Sognefjorden. Området er et av flere NVE har pekt ut som kandidat for mulig framtidig vindkraftutbygging. Her finner vi samtidig et av Norges største og viktigste olje- og gassfelt, nemlig Troll. Renna er dannet av isbreer som har skuret langs havbunnen og gravd ut i sedimentene. I dag fanger Norskerenna opp en stor del av de finkornete sedimentene som avsettes i Nordsjøen. Bunnprøvene vi har fått opp på Mareano-toktet herifra består derfor mest av slam. Dette er sedimenter som egner seg godt for analyser av dagens miljø- og forurensingssituasjon, og til å studere hvordan situasjonen har utviklet seg over tid. I Troll-området ligger det opptil 50 m med slam avsatt på havbunnen etter at isen forsvant.

Sedimentekkolodd (Topas) viser lagdelte, finkornete slamavsetninger avsatt på havbunnen etter slutten av siste istid i området Vestavind B, ikke langt fra Troll-feltet. De små nedsenkningene i havbunnen er pockmark, som representerer groper i havbunnen der det har strømmet ut væske eller gass. Lagdelte, glasimarine sedimenter ble avsatt under isavsmeltingen på slutten av siste istid.
Figur 5: Sedimentekkolodd (Topas) viser lagdelte, finkornete slamavsetninger avsatt på havbunnen etter slutten av siste istid i området Vestavind B, ikke langt fra Troll-feltet. De små nedsenkningene i havbunnen er pockmark, som representerer groper i havbunnen der det har strømmet ut væske eller gass. Lagdelte, glasimarine sedimenter ble avsatt under isavsmeltingen på slutten av siste istid.

De initielle registreringene fra videolinjene viser en variert biologi i området med mye foraminiferer, sjøfjær, svamper, sjøpiggsvin og noe fisk. Overvekt av begerkoraller i den vestlige delen av området.

Stasjonsoversikt fra Vestavind B som viser foreløpige klassifiserte VME-områder.
Figur 6: Stasjonsoversikt fra Vestavind B som viser foreløpige klassifiserte VME-områder.

 

Stasjonsoversikt som viser antall svamper av arten Thenea som ble registrert ved første gjennomgang av videomaterialet.
Figur 7: Stasjonsoversikt som viser antall svamper av arten Thenea som ble registrert ved første gjennomgang av videomaterialet.

6.2 - Sørlige Nordsjø II

Toktets andre del har blant annet kartlagt mulige havvindområder i området kalt Sørlige Nordsjø II, men også området kalt NSJ2. Dette er et grunt havområde med vanndyp på 50-70 m. Under siste istids maksimum, for rundt 20 000 år siden dekket isbreene i Nord-Europa hele dette området. Isavsmeltingen mot slutten av siste istid førte imidlertid til en gradvis havnivåstigning og oversvømmelse av de nye landområdene. I denne prosessen ble sedimentene vasket og erodert av bølger og strøm. Sand som er vasket bort fra de grunneste områdene dekker nå store deler av havbunnen. I de grunneste områdene, der erosjonen har vært mest omfattende, finner vi nå grus, stein og blokk. Dette er gjerne morenerygger opprinnelig avsatt foran iskanten.

Morenemateriale med store steinblokker transportert med isbreer. Disse sedimentene her ble trolig avsatt nær iskanten da isdekket var nær sin største utbredelse på Nordsjøplatået for rundt 20 000 år siden. Morenematerialet er senere vasket av bølger og havstrømmer slik at de fineste partiklene er vasket bort. Bredden på bildet er ca. 3 m.
Figur 8: Morenemateriale med store steinblokker transportert med isbreer. Disse sedimentene her ble trolig avsatt nær iskanten da isdekket var nær sin største utbredelse på Nordsjøplatået for rundt 20 000 år siden. Morenematerialet er senere vasket av bølger og havstrømmer slik at de fineste partiklene er vasket bort. Bredden på bildet er ca. 3 m.

Områdene med morenemateriale gir livsgrunnlag blant annet for tette forekomster av nesledyr (Alcyonium digitatum), mosdyr og svamp.

Koloni av Alcyonium digitatum (dødmannshånd) på stein. Dette koralldyret har mange små polypper som filtrerer vannet for små partikler, dyre-, og planteplankton.
Figur 9: Koloni av Alcyonium digitatum (dødmannshånd) på stein. Dette koralldyret har mange små polypper som filtrerer vannet for små partikler, dyre-, og planteplankton.

 

Oversikt over stasjoner der Alcyonium garden er definert ut i fra videotransektet. Totalt åtte stasjoner møter disse kriteriene.
Figur 10: Oversikt over stasjoner der observasjoner fra videolinjene kvalifiserer for "Alcyonium garden". Dette gir også en god indikasjon på stasjoner med stort innslag av hard bunntype.

 

I de områdene som er dominert av sand og mudrig sand finner vi et helt ulikt habitat. I de fysiske prøvene finnes mange døde skjell og skjellfragmenter som viser rester av et rikt dyreliv på og i havbunnen. I dag er disse områdene stort sett dominert av femarmede sjøstjerner, gravende kråkeboller, flerbørstemark, snegler samt en rekke fiskearter.

Prøve tatt med bomtrål. Forskjellige sjøstjerner, gravende kråkeboller, og flyndrefisk. Kongsneglen øverst i bildet er en av de største havsneglene som ble funnet på toktet.
Figur 11: Prøve tatt med bomtrål. Forskjellige sjøstjerner, gravende kråkeboller, og flyndrefisk. Kongsneglen øverst i bildet er en av de største havsneglene som ble funnet på toktet.

 

Flerebørstemarken «gullmus» spiser på små evertebrater som gjemmer seg i sanden.
Figur 12: Flerebørstemarken «gullmus» spiser på små evertebrater som gjemmer seg i sanden. 

En detaljert oversikt over geologi og biologi kan finnes som vedlegg.

6.2.1 - Observasjoner over vann

De senere år har det blitt dokumentert stadig tidligere ankomst av våre trekkfugler på fuglestasjoner på Lista og Jomfruland blant annet. Underveis i toktet, mellom 14.–19.03 ble det hver natt observert et yrende fugleliv rundt skipet i Sørlige Nordsjø II. Det er en sterk indikator på at vi var i et fugletrekk. Fugler observert og identifisert om bord var trost (svarttrost og rødvingetrost), duer (minst to arter), mange stær, en rødstrupe og noen andre småfugler (muligens munk). 

7 - AUV-rapport

Havforskningsinstituttet sin Kongsberg Munin+ 1500 meter AUV med serienummer #59 ble satt ut tre ganger på dette toktet.

Første dykk (Mission_59_20240309_1) startet ved «Vestavind B», 60°54.1326’N 3°7.2443’Ø. Total planlagt tid var 3 timer 13 minutter, kjørelengde omtrent 23.3 kilometer. Dybde var på ca. 310 meter, så det ble lagt opp en «ping boks» i begynnelsen (for å korrigere posisjon til AUV) og på slutten (for å måle inn – men ikke korrigere posisjon). Det ble samlet inn HiSAS og multistråledata, deler av dykket brukte også sub-bottom profiler. Dette dykket er å betrakte som «innkjøringsdykk». Ingen bilder ble forsøkt tatt fordi det manglet høyoppløselig multistråledata ved planlegging.

Mission plan for dykk 1 som viser den planlagte dykksekvensen
Figur 13: Mission plan for det første AUV-dykket. Viser den planlagte ruten til farkosten.

 

Andre dykk (Mission_59_20240311_1) startet ved «Vestavind B», 60°41.2421’N 3°31.7643’Ø. Planlagt dykketid var 8 timer med en kjørelengde på omtrent 52.3 kilometer. Potensielle undervanns-strukturer ble avklart mellom toktleder og Equinor. Planlagt dybde på ca. 300 meter. Under utsetting av AUV, løste nesen seg ut slik at AUV måtte hentes inn umiddelbart. Det ble manuelt løst ut dropplodd pga usikker ‘missionstate’ på farkosten.

Det ble gjort store forbedringer i operasjon AUV, dekk og bro denne dagen, for å øke sannsynligheten for vellykket og rask utsetting og opptak av AUV.

Senere denne dagen ble det oppdaget oljelekkasje ved propell-aksling idet vi skulle sette ut på nytt. Reservedeler manglet, men vi fikk akslings-pakningen tett, og fylt opp ny olje. Det ble ikke gjennomført flere dykkeforsøk denne dagen på grunn av feilsøking og testing på dekk.

Tredje dykk (Mission_59_20240314_1) startet ved «Sørlige Nordsjø II», 56°38.2277’N 4°54.9899’Ø. Total planlagt dykketid var 8 timer 11 minutter med en kjøredistanse på 59.11 kilometer, samt 1-2 timer ekstra buffer på slutten i tilfelle vi måtte ta igjen AUV med «F/F Kronprins Haakon». Dybde var på omtrent 65 meter. Moderfartøyet skulle fortsette med annet arbeid rett etter utsetningen av AUV og det var lagt opp en lang plan – og vi planla derfor ikke «ping boks» i nærheten av skipet. Vi fikk passert et vrak med HiSAS, som har gitt gode resultater. Det viste seg at HiPAP kunne motta meldinger fra AUV opptil 2-3 kilometer rekkevidde, men det var ikke mulig å sende noen kommandoer til AUVen når den var lengre unna enn 200-300 meter. Dykket ble gjennomført som planlagt. Akustisk data-telegram fra AUV til moderfartøyet var innstilt til «Low» i APOS og derfor sendte AUVen kun navigasjonsdata til moderfartøyet, ikke detaljerte statusmeldinger. På slutten av mission ble det bestemt at AUVen skulle hentes opp før buffer-linjene ved bruk av «Ascent» kommandoen, men det viste seg å være litt problematisk pga. rekkevidden nevnt før. Når «F/F Kronprins Haakon» kom seg nærmere AUV, så mottok den endelig tilsendte kommandoer og kom opp til overflaten.
 

Mission plan for tredje dykk som viser planlagt rute for AUV.
Figur 14: Mission plan for det tredje AUV-dykket. Viser den planlagte ruten til farkosten.

 

Mission_59_20240314_1: Batymetri fra EM 2040 (2 Hz interpolert) + HiSAS 2040 på siste stasjon P26. Litt avvik mellom EM 2040 og HiSAS 2040 dybder – men HiSAS viser 110 meter ut til hver side. Videolinje ble kjørt i midten.
Figur 15: Mission_59_20240314_1: Batymetri fra EM 2040 (2 Hz interpolert) + HiSAS 2040 på siste stasjon P26. Litt avvik mellom EM 2040 og HiSAS 2040 dybder – men HiSAS viser 110 meter ut til hver side. Videolinje ble kjørt i midten.

 

Mission_59_20240314_1: HiSAS 2040 data etterprosessert i Apex Spot, viser et skipsvrak.
Figur 16: Mission_59_20240314_1: HiSAS 2040 data etterprosessert i Apex Spot som viser et skipsvrak sett fra styrbord side i farkostens "deep water mode". Vraket antas å være den svenske lastdamperen SS Douglas som ble torpedert i 1916.

 

Været hadde blitt dårligere, og ved opphenting av AUV var det en god del vind og bølger på vannoverflaten (bølger på omtrent 1.7 meter, swell med samme høyde og en periode på 8 sekunder). Det tok nesten 2 timer for å ta opp AUV til dekk igjen, mye tid gikk med til å manøvrere AUV vekk fra skutesiden samt å posisjonere AUV til launch-recovery systemet «Stinger». Den kom flere ganger i propellstrømmen fra «F/F Kronprins Haakon» under opphenting og AUVen droppet (som default) lodd etter 3600 sekunder, hvis mission ikke er stoppet. Etter nedlasting av mission -data viste det seg at AUVen ikke hadde tatt noen av de planlagte foto-linjene. I tillegg så vi at AUVen gikk opp fra 3 meter til 8 meter på to av fire linjer per stasjon (totalt 12 fotolinjer, kun 6 ble kjørt i planlagt avstand på 3 meter – det må undersøkes om strømretning nærmest bunn har en så slags påvirkning, om trim til farkosten kan forbedres (har vært omtrent -1.5 grader, nesen ned, over store deler av dykkene), og ellers hvorfor AUVen ikke klarte å korrigere høyden godt nok). Der var planlagt tre stasjoner med kombinert foto/HiSAS/multistråle-innsamlingen. HiSAS og multistråle gikk som planlagt og fungerte fint hele dykket. Forskjellige kombinasjoner og innstillinger ble testet under transitt mellom stasjonene. Totalt ble det 1.6 TB med data samlet inn på dette dykk. I etterkant viste seg det at en konfigurasjonsfil har blitt endret slik at AUVen ikke retter opp mappestruktur til CathX-kamera. (Lagring av bildene på kamera/NAS fungerte ikke) Den feilinnstillingen ble korrigert; prosedyrer ble tilpasset.

Resten av planlagte dykk ble utsatt på grunn av dårlig vær.

Post-prosessering har gått bra med to maskiner – PMA #59 og PMA #55. Ny programvare fra Kongsberg har blitt testet ut med godt hell. (Apex Spot, Apex Sonar Commander + ny HiSAP)

8 - Refleksjoner fra toktleder

8.1 - Bruk av FF Kronprins Haakon til MAREANO-formål

Det bør prioriteres å inkludere hivkompensator på vinsj i fremtidige ombyggingsplaner. Dette vil gjøre prøvetakning med MAREANO-utstyr mulig selv i bølger på 4-5 meter. Akterdekket er også veldig værutsatt, spesielt ved bruk av AUV da spylekontaineren (benthoskontainer) står på styrbord side ved rekken. Dette var utfordrende i 3 meters bølger. Alternativt bør MAREANO starte arbeidet med å innrede en 20-fots kontainer som kan brukes til fysisk prøvetakning som kan løftes rett om bord på skipet. Det bør forøvrig nevnes at toktdeltakere var meget fornøyde med både arbeidsforhold, samarbeid med skipsbesetning, og skipet forøvrig under toktet. Toktleder er også veldig begeistret for plan-and-status-oversikten som enkelt kan oppdateres og kringkastes på alle skipets skjermer. Dette gjorde det enkelt for både mannskap og toktdeltakere å holde seg oppdatert på eventuelle endringer i toktplan grunnet uforutsette forhold, og bør vurderes å implimentere også på andre skip.

8.2 - ROV-operasjoner

Toktpersonellet er meget fornøyd med bruk av ROV for video og prøvetakning. Før tokt bør kartfiler til ROV-pilotene genereres i et gunstig format, slik at disse kan testes før toktstart. Dette har ikke vært et problem tidligere, men på dette toktet hadde vi utfordringer med å generere filer som programvaren aksepterte. Det vil også være veldig fruktbart å ha ROV-piloter/supervisor (og kanskje også dekksmannskap) med på et toktforberedende møte der forskere kan forklare hensikten med innsamlingen og metodene de bruker. På denne måten kan man dra nytte av erfaringen til piloter og mannskap når det gjelder innsamlingsstrategi og der de kan komme med innspill på metodene som brukes for datainnsamling. En forutsetning for dette er at toktleder får informasjon om personell i god tid før toktstart.

8.3 - Personellbehov

Standardbemanningen på MARENO-tokt med 3 biologer og 2 geologer på hvert skift er et absolutt minimum på tokt med ROV, AUV og fysisk sampling. Det bør diskuteres om man bør øke bemanningen med én forsker/tekniker til som kan bidra til en smidig handover mellom skift, planlegging av AUV-dykk (som er et kontinuerlig arbeid på tokt der man ikke prioriterer ekstra tid for datainnsamling med AUV), og videoarbeid.

8.4 - Takk

Vil gi en stor takk til skipper og mannskap på F/F Kronprins Haakon for god forpleining, super assistanse og verdifulle tips gjennom toktet. Takk til ROV-teamet for godt og effektivt samarbeid - og nok en gang null nedetid på farkosten! Og selvsagt en takk til hele toktbesetningen for en fantastisk innsats.

9 - Vedlegg

9.1 - Stasjonsoversikter

9.1.1 - Vestavind B

Tabell V1 - Oversikt over observasjoner fra videolinjer for hver enkelt stasjon i Vestavind B
R number Video line Biology and VME habitats/species Details
3382 3467 Dominated by Funiculina quadrangularis and Pelosina arborescens (Foraminifera). VME: seapen garden R3382VL3467. P592. Dive 745. Sediment: Muddy sand. Biology: Funiculina with Asteronyx VME seapen garden most of transect. Pelosina all the way. Gracilechinus acutus, Astropecten, Ophiuroidea burried in sediments, deep burrows and burrows in groups. Nephrops, probably Caridea, Parastichopus, Pollachius.  Depth inaccurate (jumping), use ROV track. Transponder depth logged: start 330m, top 330m.   PC-logger: Yngve. 
3383 3468 Dominated by Funiculina quadrangularis and Pelosina arborescens (Foraminifera). R3383VL3468. P187. Dive 746. Sediment: Muddy sand. Biology: Species composition similar to previous transect (R3382), but abuncances are less. No seapen garden.  Transponder depth logged: start 332m, stop 338m. Unstable depth sygnac, check rov track for correct depth.  Pink Ophiurida is collected by ROV - contained.   PC-logger: Yngve.
3384 3469 Dominated by Pelosina arborescens (Foraminifera) and Gracilechinus sp. Some cup corals and sea pens. R3384VL3469, P593. Dive 747. Sediment: Sandy mud. Burrows. Biology: Pelosina and Gracilechinus acutus all the way. Ophioscolecidae, Pennatulacea, Bolocera, cup corals and some Crustaceans and few fish. Small shark.  Flabellum sampled from ROV.   Depth is inaccurate, use ROV track. Transponder depth logged: start 338m, stop 333m.  PC-logger: Andrey/Heidi G.
3385 3470 Dominated by Pelosina arborescens (Foraminifera), Gracilechinus sp. and Ophioscolecidae. Some cup corals (e.g. Flabellum sp.) and sea pens. R3385VL3470, P401. Dive 748. Sediment: Sandy mud and burrows.  Biology: Pelosina all the way. Gracilechinus and Ophioscolecidae most present.   Actinaria, Flabellum, Asteroidea. Some Funiculina and Kophobelemnon. One Oceanapia.   Depth is inaccurate, use ROV track.Transponder depth logged: start 340m, stop 337m.  PC-logger: Andrey/Heidi G.
3386 3471 Dominated by Funiculina quadrangularis, Kophobelemnon stelliferum and unidentified seapens, as well as Pelosina arborescens (Foraminifera). R3386VL3471, P301. Dive 749. Sediment: Sandy mud.  Biology: Pelosina.   Funiculina with Asteronyx, Kophobelemnon and other Pennatulacea dominating all the way.   ROV collected Asteroidea and Pennatulacea.  ROV-track missing. Transponder depth logged: start 347m, stop 347m.  PC-logger: Heidi G.
3387 3472 Dominated by Funiculina quadrangularis, Kophobelemnon stelliferum and unidentified seapens, as well as Thenea sp. R3387VL3472, P315. Dive 750. Sediment: Sandy mud. Burrows and caves.  Biology: Thenea and Pennatulacea dominating all the way.  ROV collected Asteroidea and Pennatulacea.   PC-logger: Camille.
3388 3473 Diverse fauna. Dominated by Funiculina quadrangularis, Kophobelemnon stelliferum, Thenea sp. and gracilechinus. VME: Seapen garden. R3388 VL3473, P311. Dive 751. FULL STATION. Sediment: Sandy mud. Biology: Seapen garden most of the transect. Funiculina, Kophobelemnon, Thenea, Gracilechinus, Pelosina all the way. Ophioscolecidae, Psilaster, Cerianthidae, Saithe.   Relatively diverse and rich fauna.   Unstable depth sygnac, check rov track for correct depth.  PC-logger: Yngve.
3389 3474 Diverse fauna. Dominated by Funiculina quadrangularis, Kophobelemnon stelliferum and Thenea sp. VME: Seapen garden, soft bottom sponge garden. R3389 VL3474, P305. Dive 752. Sediment: Sandy mud. Biology: Thenea, Funiculina, Kophobelemnon, Pelosina present all the way. VME Seapen garden halfway in video. Dense Thenea aggregation at the end of transect. Pelosina present all the way. Unstable depth sygnac, check rov track for correct depth.  PC-logger: Yngve.
3390 3475 Dominated by Thenea sp. and Pelosina arborescens (Foraminifera). Some Kophobelemnon stelliferum and Funiculina quadrangularis, cable with Antedonoidea. VME: Deep sea sponge garden.  R3390 VL3475, P257. Dive 753.  Sediment: Mud and burrows all the way with some caves and depressions. Biology: Thenea sp and Pelosina all the way. Kophobelemnon, Funiculina with Asteronyx, Ophioscolecidae, Gracilechinus. Few Parastichopus. One Geryon.   Crossing a cable with Antedonoidea.   PC-logger: Heidi G.
3391 3476 Dominated by diverse Porifera such as Oceanapia robusta, Craniella sp., Thenea sp. and, Stylocordyla borealis and Pelosina arborescens (Foraminifera). Pipeline. R3391 VL3476, P261. Dive 754. Sediment: Mud. Medium to strong current. Pipeline. Biology: Pelosina and burrows all the way. Numerous poriferas - Oceanapia, Craniella, Thenae, Stylocordyla. Asteroidea, Gracilechinus.  Molva molva and Brosme brosme and a shark in the end.  PC-logger: Camille.
3392 3477 Dominated by Flabellum sp., Oceanapia robusta, Funiculina quadrangularis, Gracilechinus sp., Kophobelemnon stelliferum, Craniella spp. , few Isidella lofotensis. VME: Cup coral garden. R3392 VL3477, P589. Dive 755.  Sediment: Mud.  Biology:Most dominant: Flabellum sp (VME cup-coral field) + Oceanapia, Funiculina quadrangularis, Gracilechinus sp, Kophobelemnon, Craniella. Some Parastichopus and Psilaster and 2 Isidella lofotensis, Ophioscolecidae. Pelosina all the way. Myxine glutinosa attackFlabellum + fish.   PC-logger: Camille.
3393 3478 Diverse fauna. Dominated by cup corals (e.g. Flabellum sp.), Funiculina quadrangularis and Thenea sp., Stylocordyla borealis, Kophobelemnon stelliferum. VME: Cup coral garden, seapen garden. R3393 VL3478, P269. Dive 756.  Sediment: Mud.  Biology: VME Seapen garden and Cup Coral garden most of the transect. Thenea, Funiculina and Asteronyx, Stylocordyla. Pelosina all the way.  Burrows are not so often. Kophobelemnon, Parastichopus, various seastars, sharks and Saithe. Bolocera and other Actiniaria.  Relatively species rich and high abundancies transect.   Unstable depth sygnac, check rov track for correct depth. PC-logger: Yngve.
3394 3479 Diverse fauna. Dominated by cup corals (e.g. Flabellum sp.), Funiculina quadrangularis and Thenea sp., Pelosina arborescens. One Isidella lofotensis. VME: Cup coral garden, seapen garden. R3394VL3479, P588. Dive 757. Sediment: Mud all the way. Biology: VME Cup coral garden all the way and VME seapen garden most of the way. One Isidella seen at the beginning of the survey. Dominant species: Thenea, Cup corals, Funiculina with Asteronyx, Pelosina. Some Gracilechinus on occasion.  Sync problem with campod-logger, the geologist campod has wrong time and position. PC-logger: Yngve.
3395 3480 Dominated by cup corals Flabellum sp. and  Fungiacyathus fragilis, Funiculina quadrangularis, Gracilechinus sp., few Balticina sp. and Kophobelemnon stelliferum VME: Cup coral garden and seapen garden. R3395VL3480, P586. Dive 758. Sediment: Mud. Biology: VME Seapen garden and Cup coral garden all the way.  Balticina, Cup corals, Funiculina with Asteronyx, Pelosina, Gracilechinus abundant. Bolocera, Parastichopus, Kophobelemnon.   Sync problem with campod-logger, the geologist campod has wrong time and position. PC-logger: Yngve.
3396 3481 Dominated by cup corals Flabellum sp. and  Fungiacyathus fragilis, Funiculina quadrangularis,  Pelosina arborescens and Kophobelemnon stelliferum, Pelosina arborescens. A few Isidella lofotensis. VME: Cup coral garden. R3396VL3481, P584. Dive 759. Sediment: Mud. Biology: Cup coral garden all the way. Pennatulacea but not seapen garden. Pelosina, burrows all the way. Parastichopus, Kophobelemnon, different Asteroidea, Caridea,  Gracilechinus. Some litter on the sea floor. Isidella a few times on transect.   Sync problem with campod-logger, the geologist campod has wrong time and position.  PC-logger: Yngve.
3397 3482 Dominated by cup corals Flabellum sp. and  Fungiacyathus fragilis, Funiculina quadrangularis, Gracilechinus sp., few Balticina sp. and Kophobelemnon stelliferum, Pelosina arborescens. A few Isidella lofotensis. VME: Cup coral garden. R3397VL3482, P204. Dive 760. Sediment: Mud. Biology: Pelosina all the way. Flabellum sp. and Fungiacyathus fragilis. Cup coral garden with Funiculina, Kophobelemnon, possibly Balticina sp. Gracilechinus, Parastichopus. At the end a Brosme brosme in a cave.  Sync problem with campod-logger, the geologist campod has wrong time and position. NO CENTRE OVERLAY (crashed).  PC-logger: Camille.
3398 3483 Dominated by cup corals Flabellum sp. and  Fungiacyathus fragilis, Funiculina quadrangularis, Kophobelemnon stelliferum, Pelosina arborescens, Thenea sp. A few Isidella lofotensis. VME: Cup coral garden. R3398VL3483, P587. Dive 761. Sediment: Mud. Biology: Cup coral garden. Pelosina all the way. Funiculina and other Pennatulacea. Thenea sp, Gracilechinus, Kophobelemnon. Few Isidella.  Sync problem solved, but we have unstable depth. Use ROV track.  PC-logger: Camille/Heidi.
3399 3484 Dominated by cup corals Flabellum sp. and  Fungiacyathus fragilis, Funiculina quadrangularis, Kophobelemnon stelliferum, Pelosina arborescens, Thenea sp. A few Isidella lofotensis. VME: Cup coral garden. Soft bottom sponge garden. R3399VL3484, P253. Dive 762. Sediment: Mud. Biology: Pelosina all the way.  Cup coral garden (Flabellum sp., Fungiacyathus fragilis). Many Thenea. Funiculina, Pennatulacea, Kophobelemnon, Gracilechinus. Few Isidella.  Depth inaccurate (jumping), use ROV track.  PC-logger: Camille.
3400 3485 Dominated by Kophobelemnon stelliferum and other seapens. Otherwise scarce fauna. VME: Seapen garden. R3400VL3485, P590. Dive 763. Sediment: Mud. Biology: VME Seapen garden most of the transect (Kophobelemnon). Pennatulacea abundant. Pelosina all the way. Burrows in groups. Gracilechinus, Parastichopus, Pleuronectiformes, Saithe. Bolocera, Caridea.  Relatively poor transect in sense of species diversity.   PC-logger: Yngve.
3401 3486 Dominated by Gracilechinus sp., Kophobelemnon stelliferum and Funiculina quadrangularis. R3401VL3486, P245. Dive 764. Sediment: Mud. Biology: Pelosina all the way. Burrows. Mostly Gracilechinus, Kophobelemnon, Funiculina, Asteroidea.   Some Saithe, Molva molva, one Nephrops.   Stills of squid at beginning (Todaropsis?)  PC-logger: Camille.
3402 3487 Dominated by Gracilechinus sp. Some seapens (Funiculina quadrangularis and  Kophobelemnon stelliferum) and Thenea sp. One Isidella lofotensis. R3402 VL3487, P591. Dive 765.  Sediment: Sandy mud. Biology: Pelosina all the way, lots of burrows. Gracilechinus dominant, some quite dense patches.  Kophobelemnon, Funiculina, Asteronyx, Thenea and Craniella sp. One nice Isidella. Some Parastichopus.  Squid at the beginning but not on the record.   Depth is inaccurate, use ROV track.  PC-logger: Mona.
3403 3488 Diverse fauna. Soft substrate dominated by Sabellidae, Gracilechinus sp., Kophobelemnon stelliferum and Thenea sp. Hard bottom sponge garden with Polymastiidae, Axinellidae, Phakellia ventilabrum, Craniella sp., and Mycale lingua. VME: Hard bottom sponge garden and Sabellid "worm forest". R3403VL3488, P585. Dive 766.  Sediment: Sandy mud mostly. Mud and sand with gravel, cobbles and boulders (first logged as Bioclastic sediments, corrected 2024.03.12).  Biology: Thenea, Kophobelemnon, Gracilechinus  most dominant. Sabellidae worm forest with Polymastiidae, Axinellidae, Phakellia, Craniella, Mycale and encrusting sponges. Very diverse and rich fauna.  PC-logger: Camille/Yngve.
3404 3489 Dominated by Funiculina quadrangularis and Kophobelemnon stelliferum. Some Thenea sp. Otherwise scarce fauna. R3404VL3489, P309. Dive 767.  Sediment: Mud.  Biology: Funiculina and Asteronyx. Kophobelemnon but not seapen garden. Pelosina, burrows, but not all the way. Thenea, Gracilechinus - lots of juveniles. Some Parastichopus.   Poor transect in sense of diversity and abundance.   PC-logger: Camille/Yngve.

9.1.2 - Sørlige Nordsjø II

Tabell V2 - Oversikt over observasjoner fra videolinjer i Sørlige Nordsjø II
R number Video line Biology and VME habitats/species Details
3405 3490 Dominated by Asteroidea (Astropecten irregularis, Fam. Asteriidae) and Paguridae. R3405VL3490, P44. Dive 768.  Sediment: Muddy sand with ripples all the way. Biology: Astropecten dominating. Asteriidae, Paguridae.   PC-logger: Andrey.
3406 3491 Dominated by Asteroidea (Astropecten irregularis, Fam. Asteriidae) and Paguridae, a few Pleuronectiformes and Triglidae (Knurr). R3406VL3491, P40. Dive 769.  Sediment: Muddy sand. Sand ripples all the way. Strong current. Biology: Astropecten, Asteriidae, Paguridae, several Pleuronectiformes and Triglidae. Alcyonium on pagoridae.  Push-corer taken without core-catcher, sample was lost.  No still a 4K video.  PC-logger: Camille.
3407 3492 Dominated by Astropecten irregularis, Paguridae and Pleuronectiformes. Some Alcyonium digitatum. R3407VL3492, P36. Dive 770.  Sediment: Muddy sand with sand ripples all the way.  Biology: Astropecten and Pleuronectiformes dominating. Some pagoridae and Alcyonium. PC-logger: Heidi G.
3408 3493 Dominated by Astropecten irregularis, Luidia sarsii and Pleuronectiformes. Some Alcyonium digitatum and Aphrodita aculeata. R3408VL3493, P85. Dive 771. Sediment: Muddy sand. ROV sampling asteroidea in push corer. 
3409 3494 Dominated by Astropecten irregularis, Luidia sarsii, Paguridae, Buccinoidea, Triglidae (Knurr) and Pleuronectiformes. R3409VL3494, P174. Dive 772. Extra station.  Sediment: Muddy sand with ripples all the way. Biology: Astropecten, Luidia sarsii, Buccinoida, Triglidae, Pagurida and Pleuronectiformes common. ROV sampled Aphroditidae.  PC-logger: Yngve.
3410 3495 Dominated by Astropecten irregularis, Luidia sarsii, Paguridae, Buccinoidea, Triglidae (Knurr), Sei and Pleuronectiformes. R3410VL3495, P31. Dive 773. Sediment: Muddy sand with ripples all the way. Biology: Luidia sarsii, Astropecten, Asteriidae, Paguridae, Buccinoida, Triglidae and Melanogrammus aeglefinus common.  PC-logger: Andrey.
3411 3496 Dominated by Astropecten irregularis, Luidia sarsii, Paguridae, Buccinoidea, Triglidae (Knurr). R3411VL3496, P32. Dive 774.  Sediment: Muddy sand with ripples all the way. Biology: Luidia sarsii, Astropecten, Asteriidae, Paguridae, Prosobranchia Triglidae.  PC-logger: Andrey.
3412 3497 Dominated by Astropecten irregularis, Luidia sarsii, Asterias rubens, Buccinoidea, Triglidae (Knurr) and Pleuronectiformes. R3412VL3497, P33. Dive 776.  Sediment: Muddy sand with sand ripples. Biology: Different Asteroidea (Astropecten, Asterias rubens, Luidia sarsii), Buccinoidea, Pleuronectiformes and Triglidae. A few Aphroditidae. Echinoidea irregular, making tracks but hard to spot.   PC-logger: Camille.
3413 3498 Dominated by Astropecten irregularis, Luidia sarsii, Asterias rubens, Buccinoidea, Triglidae (Knurr) and Pleuronectiformes. Lebensspuren from Echinoidea irregular. R3413VL3498, P33. Dive 33.  Sediment: Muddy sand with sand ripples. Biology: Different Asteroidea (Astropecten, Asterias rubens, Luidia sarsii), Buccinoidea, Pleuronectiformes and Triglidae. A few Aphroditidae. Echinoidea irregular making trcks but hard to spot. PC-logger: Camille.
3414 3499 Dominated by Astropecten irregularis, Asterias rubens, Paguridae and Pleuronectiformes. Lebensspuren from Echinoidea irregular. R3414VL3499, P27. Dive 777. FULL STATION BUT WINCH BROKE DOWN AFTER FIRST GRAB. Moved to next videoline after CTD, ROV-dive and one grab.  Sediment: Muddy sand with sand ripples all the way. Biology: Echinoidea irregular making lebenspuhren tracks dominant. Asterias, Astropecten, Pleuronectiformes, Paguridae.  PC-logger: Camille.
3415 3500 Dominated by Astropecten irregularis, Oxydromus flexuosus, Buccinoidea, Paguridae and Pleuronectiformes.  R3415VL3500, P84. Dive 778.  Sediment: Muddy sand.Sand ripples present throughout.   Dominant species are Astropecten, Oxydromus flexuosus, Buccinoidea, Pleuronectiformes and Paguridae.   Sampled Buccinoidea and Astropecten with net. PC-logger: Andrey. 
3416 3501 Dominated by Astropecten irregularis, Buccinoidea and Paguridae. R3405VL3490, P44. Dive 768. Flew ROV at 0.3kn. Sediment: Muddy sandy gravel at the beginning. Biology: Collected floating Rhodophyta with net.  PC-logger:Andrey/Heidi.
3417 3502 Dominated by Astropecten irregularis, Asteriidae, Buccinoidea and Paguridae and Hydrozoa. R3417VL3502, P43. Dive 780.  Sediment: Muddy sand with ripples all the way. Biology: Astropecten, Paguridae, Asteriidae, Buccinoidea, Hydrozoa and Luidia sarsii sometimes. Pleuronectiformes and Alcyonium.  PC-logger: Yngve.
3418 3503 Dominated by Astropecten irregularis, Asteriidae, Buccinoidea and Paguridae and Pleuronectiformes, Melanogrammus aeglefinus. Scarce fauna. R3418VL3503, P25. Dive 781.  Sediment: Sand. Biology: Asteriidae, Astropecten, Buccinoidea, Pleuronectiformes, Melanogrammus aeglefinus, Flustridae.  Poor transect in sense of diversity and abundances. PC-logger: Yngve
3419 3504 Dominated by Astropecten irregularis, Asteriidae, Buccinoidea and Pleuronectiformes. R3419VL3504, P55. Dive 782  Sediment: Sand with spots of shell fragments.  Biology: Buccinoidea are abundant. At least some of them are Buccinum undatum. Asteriidae, Astropecten, Pleuronectiformes. Oppr transect.   PC-loggr: Yngve.
3420 3505 Scarce fauna, dominated by Astropecten irregularis, Luidia sarsii, Asteriidae, Paguridae, Aphrodita aculeata, Buccinoidea and Pleuronectiformes. R3420VL3505, P51. Dive 783. Sediment: Sand.  Biology: Astropecten, Luidia sarsii, Buccinoidea, Paguridae, Pleuronectiformes, Aphroditidae, Asteriidae. Poor transect.  PC-logger: Yngve 
3421 3506 Dominated by Astropecten irregularis, Asteriidae, Paguridae,  Buccinoidea and Melanogrammus aeglefinus. Some dense aggregations of Alcyonium digitatum on hard bottom. R3421VL3506, P62. Dive 784. Sediment: Mostly sand, but areas with MSGCB.   Biology: Astropecten, Buccinoidea, Asteriidae, Paguridae, Melanogrammus aeglefinus. Some dense aggregations of Alcyonium digitatum.  PC-logger: Andrey
3422 3507 Dominated by Alcyonium digitatum, Hydrozoa, Leptasterias sp. and Flustridae on cobbles/boulders. R3422VL3507, P169. Dive 783. SHIP POSITION USED! ROV system crashed, depth ok. Issues with 1K video files (mpg), part of transect missing.   Sediment: Gravel, cobbles and boulders. Patches of sand with ripples.  Biology: Flustridae, Hydrozoas, Alcyonium.  Sampled Asteriidae Leptasterias.   PC-logger: Yngve/Camille.
3423 3508 Dominated by Alcyonium digitatum, Hydrozoa, Asteroidea and Flustridae on cobbles/boulders. VME: Alcyonium garden R3423VL3508, P170. Dive 786. Sediment: Sand, gravel, cobbles, boulders, and some areas of sand. Biology: Alcyonium gardens, Flustridae, Hydrozoa, Asteroideas - Astropecten, Asterias rubens, Leptasterias muelleri, Actiniaria "red blob". Some flat fish and Melanogrammus aeglefinus. PC-logger: Mona.
3424 3509 Dominated by Alcyonium digitatum, Serpulidae on cobbles/boulders. Sand dominated by Asteroidea (Astropecten irregularis, Asteriidae, ) and Pleuronectiforme  VME: Alcyonium garden R3424VL3509, P64. Dive 787. Sediment: Mostly sand, gravel, cobbles and boulders. Also portions with sand gravelly sand.  Biology: Alcyonium and Serpulidae (largely dominant when boulders are present). bryoza encrusting. Some parts with Alcyonium gardens. On sand, Asteroidea (Astropecten, Asterias) and Pleuronectiformes dominant. PC-logger: 
3425 3510 Dominated by Astropecten irregularis, Asterias rubens, Buccinoidea, Echinoidea irregular.  R3425VL3510, P46. Dive 788.  Sediment: Muddy sand all the way. Biology: Mostly Astropecten, Buccinoidea, Asterias rubens, Echinoidea irregular. Some burrows. Flustridae and Oxydromus flexuosus, Paguridae.  PC-logger: Camille.
3426 3511 Dominated by Astropecten irregularis, Asteriidae, Paguridae, Pleuronectiformes and Aphrodita aculeata. R3426VL3511, P58. Dive 789.  Sediment: Muddy sand all the way.  Biology: Dominant species were Astropecten, Asteriidae, Paguridae, Pleuronectiformes and Aphroditidae. Some Buccinoidea, Triglidae and Luidia sarsii. PC-logger: Yngve.
3427 3512 Dominated by Alcyonium digitatum, Serpulidae, Flustridae on cobbles/boulders, Melanogrammus aeglefinus a  VME: Alcyonium garden R3427VL3512, P75. Dive 790.  Sediment: Alternating between sand, gravel, cobble and boulders, and sand with shell fragents.  Biology: Alcyonium garden. throughout most of the dive. Dominant taxa were Alcyonium digitatum, Serpulidae, Flustridae, Melanogrammus aeglefinus, Cf. Simnia patula on Alcyonium digitatum at the beginning.  PC-logger: Yngve.
3428 3513 Dominated by Astropecten irregularis, Asteriidae, Paguridae, Pleuronectiformes, Aphrodita aculeata and Triglidae (Knurr). R3428VL3513, P50. Dive 791.  Sediment: Sand and gravelly sand (shell fragments).   Biology: Astropecten, Pleuronectiformes, Paguridae, Aphroditidae, Triglidae.  PC-logger: Yngve.
3429 3514 Dominated by Astropecten irregularis, Asterias, Buccinoidea, Pleuronectiformes. R3429VL3514, P54. Dive 792.  Sediment: Sand. Biology: Astropecten, Pleuronectiformes, some Buccinoidea and Asterias.   Centre 1K .mpg crashed, video unavailable.  PC-logger: Andrey.
3430 3515 Dominated by Alcyonium digitatum, Serpulidae, red algae, Flustridae on cobbles/boulders. VME: Alcyonium garden. R3430VL3515, P82. Dive 793.  Sediment: Sand, sand gravel, cobbles and boulders.  Biology: Alcyonium garden with encrusting red algae, Serpulidae, Flustridae. Some Leptasterias, Asterias, Solaster, Pleuronectiformes, Melanogrammus aeglefinus and Gadus morhua.   PC-logger: Heidi G.
3431 3516 Dominated by Astropecten irregularis, Pleuronectiformes and Aphroditidae aculeata. R3431VL3516, P56. Dive 794.  Sediment: Sand and sand ripples, mde from waves. Shell fragments. Biology: Mostly Astropecten, Pleuronectiformes, Aphroditidae, likely more Echinoidea irregular. Lebensspuhren. Poor vision due to rough weather. PC-logger: Mona.  
3432 3517 Dominated by Astropecten irregularis and Pleuronectiformes. Very low visibility. R3432VL3517, P65. Dive 795.  Sediment: Sand all the way with bits of shell fragments at the end of transect. Very poor vission due to the weather (sand in suspension with the swell).  Of the things we could see, Astropecten and Pleuronectiformes are dominant. No still due to low visibility. PC-logger: Heidi G.
3433 3518 Dominated by Alcyonium digitatum, Serpulidae, red algae encrusting. Very low visibility. R3433VL3518, P19. Dive 796. Very poor visibility. Sediment: Alternating between gravvely sand and sand, gravel, cobbles and boulders.  Biology: Alcyonium, Rhodophyta encrusting calcareous, Serpulidae. Not much visible, so very biased towards Alcyonium and Rhodophyta encrusting calcareous. PC-logger: Camille.
3434 3519 Dominated by Alcyonium digitatum, Serpulidae, Gadidae, Asteroidea. Very low visibility. R3434VL3519, P13. Dive 797. Very poor visibility. Sediment: Sand, gravel, cobbles and boulders, to gravelly sand, to sandy gravel and gravel at the end of the transect.  Biology: Only Alcyonium, Serpulidae, Gadidae and a couple of seastars was possible to see.  PC-logger: Heidi M.
3435 3520 Dominated by Asteroidea, Buccinoidea, Echinoidea irregular (Spatangoidae), Pleuronectiformes and Aphrodita aculeata. Very low visibility.  R3435VL3520, P53. Dive 798. FULL STATION. Poor visibility. Sediment: Sand to sand with shell fragments. Biology: Asteroidea, Paguridae, Spatangoidae, Buccinidae, Pleuronectiformes, Aphroditidae.  Poor diversity, low abuncances.  PC-logger: Heidi M.
3436 3521 Dominated by Alcyonium digitatum, Serpulidae, Leptasterias and Flustridae, encrusting red algae, Solaster sp. Very low visibility. VME: Alcyonium garden. R3436VL3521, P61. Dive 799. Positions in file is inncorrect - Transponder M28 will be used in Campod logger files.  Relatively bad visibility. Sediment: Sand, gravel, cobbles and boulders. Biology: Mostly Alcyonium digitalum garden with occasional Leptasterias, Flustridae,  encrusting red algae and Solaster sp.  PC-logger: Camille.
3437 3522 Dominated by Asterias rubens and Leptasterias sp., Flustridae, encrusting red algae and encrusting yellow sponge, Alcyonium digitalum on cobbles/boulders. Astropecten irregularis on sand. R3437VL3522, P22. Dive 800.  Sediment: Sand at the beginning, then gravel, cobbles and boulders. First crossing a depression, then flat sand and then over a moraine ridge.  Biology: Mostly asterias and Leptasterias, Flustridae, encrusting red algae and encrusting  yellow sponge, Alcyonium digitalum.  Pause transect with Pectinidae.  Sand bottom dominated by Astropecten, but not many. Lots of shell fragments on the sandy part.  Porifera encrusting yellow sampled. PC-logger: Heidi.
3438 3523 Dominated by Alcyonium digitatum, also hosting Leptasterias sp., Asterias rubens, Hydrozoa, some gastropods and a few Modiolus modiolus. VME: Alcyonium garden. R3438VL3523, P83. Dive 801. Problems with laser, only one light. Sediment: Gravelly sand followed by rocks and some sand.   Biology: Most of transect is Alcyonium gardens, also hosting Leptasterias, Asterias, Hydrozoa, some gastropods and a few  Modiolus.  PC-logger: Camille.
3439 3524 Dominated by Modiolus modiolus, also hosting Leptasterias sp., Asterias rubens and encrusting red algae. Melanogrammus aeglefinus. VME: Alcyonium garden. R3439VL3524, P80. Dive 802.  Sediment: Sand, gravel, cobble and boulder. Some areas with mostly sand and shell fragments.    Biology: Modiolus gardens mostly in the first part of the video line. Leptasterias, Melanogrammus aeglefinus, Asterias rubens, Rhodophyta encrusting calcareous.  PC-logger: Andrey. 
3440 3525 Dominated by Alcyonium digitatum, Serpulidae, Flustridae, Leptasterias sp., Asterias rubens,  Stichastrella sp., Pleuronectiformes, Filograna implexa. R3440VL3525, P78. Dive 803.  Sediment: Sand, gravel, cobble and boulders. Proportions vary along the transect.  Biology: Alcyonium, Serpulidae, Flustridae,  Asterias rubens, Leptasterias, Stichastrella, Pleuronectiformes, Filograna.  Not many Modiolus here, if any. PC-logger: Yngve.
3441 3526 Dominated by Alcyonium digitatum and Serpulidae. R3441VL3526, P79. Dive 804. FULL STATION. Sediment: Alternating between sand and sand, gravel, cobble and boulders. Biology: Scarse fauna on sand. On cobbles many Alcyonium, Serpulidae.  Some Pleuronectiformes, Astropecten, Asterias and Leptasterias. One nudibranch. Sampled stone with encr. Bryozoa (red).  PC-logger: Camille.
3442 3527 Dominated by Pleuronectiformes, Paguridae, Luidia sarsii, Asteriidae, Buccinoidea, Astropecten irregularis. R3442VL3527, P38. Dive 805.  Sediment: Snd with ripples all the way.  Biology: Pleuronectiformes, Paguridae, Luidia sarsii, Asteriidae, Buccinoidea, Astropecten. Very oppr transect in sense of diversity and abundances.  PC-logger: Yngve.
3443 3528 Dominated by Alcyonium digitatum, Serpulidae, Modiolus modiolus, Simnia c.f., Melanogrammus aeglefinus, Serpulidae and Flustridae. VME: Alcyonium garden. R3443VL3528, P23. Dive 806. Sediment: Alternating between sand and sand, gravel, cobble and boulders for bottom type. Biology: Alcyonium digita gardens were Alcyonium digitata, Modiolus, Simnia c.f., Melanogrammus aeglefinus, Serpulidae and Flustridae. Collected Echinoidea regular, Asteriidae and Galathea with suction sampler. Collected rock with Alcyonium and Simnia with claw.  PC-logger: Andrey.
3444 3529 Dominated by Alcyonium digitatum, Serpulidae, Modiolus modiolus, Simnia c.f., Melanogrammus aeglefinus, Serpulidae and Flustridae. VME: Alcyonium garden. R3444VL3529, P74. Dive 807. Sediment: Muddy sand with shell fragments, gravel, cobbles and boulders in various proportions along the transect. Biology: Alcyonium, Serpulidae, Paguridae, Leptasterias, Astropecten, Luidia, Buccinoidea, Pleuronectiformes, Melanogrammus aeglefinus. Poor transect in sense of diversity. PC-logger: Yngve.
3445 3530 Dominated by Asteroidea (Asterias rubens, Luidia sarsii and Astropecten irregularis) and pleuronectiformes. R3445VL3530, P60. Dive 808. Sediment: Sandy bottom with sand ripples. Biology: Dominating fauna was Asteroidea (Asterias, Luidia sarsii and Astropecten) and flat fish. Irregular echinoderms, Aphroditidae and a few snails. One Lithodes maja on transect.  PC-logger: Andrey, Mona.
3446 3531 Dominated by Melanogrammus aeglefinus and Asterias rubens, some Pleuronectiformes. R3446VL3531, P77. Dive 809. Sediment: Sandy gravel - shell fragments, gravel waves. Biology: Melanogrammus aeglefinus and Asterias dominating. Some Pleuronectiformes. Flustridae. Burrowed flatfish on still.  PC-logger: Heidi.
3447 3532 Dominated by Alcyonium digitatum on cobbles/boulders. Pleuronectiformes, Buccinoidea and Asteroidea on sand. VME: Alcyonium garden. R3447VL3532, P63. Dive 810. Sediment: Sand with ripples and shell fragments. Also areas of gravel, cobble and boulders. Biology: Alcyonium garden and stretches of sand with ripples in between. Simnia patula on still. Flat fish, Buccinoidea and sea stars on sand.   PC-logger: Mona.
3448 3533 Dominated by Asteriidae on gravel. Alcyonium digitatum on cobbles/boulders with Flustridae, Serpulidae, encrusting red algae and encrusting biota. VME: Alcyonium garden. R3448VL3533, P21. Dive 811. Sediment: Sandy gravel - gravel, cobbles and boulders. Biology: Asteridae dominating sandy gravel. Alcyonium garden on boulders with Flustridae, Serpulidae, encrusting red algae and encr biota (Bryo/porifera). A few Echinus esculentus and Pleuronectiformes. PC-logger: Heidi.
3449 3534 Dominated by Pleuronectiformes, Asterias rubens, Astropecten irregularis and Paguridae. Likely many Echinoidea irregular. Very low visibility. R3449VL3534, P57. Dive 812. Very low visibility (suspension). Sediment: Sand all the way with sand ripples. Biology: Mostly Pleuronectiformes, Asterias rubens, Astropecten irregularis and Paguridae visible. Some Aphrodita aculeata. Probably Echinoidea irregular hidden (under sand and making lebenspuhren).  PC-logger: Camille.
3450 3535 Dominated by Alcyonium digitatum, Flustridae, Serpulidae and Leptasterias sp. and other Asteroidea. VME: Alcyonium garden. R3450VL3535, P20. Dive 813. Sediment: Sand, gravel, cobble and bouldersdominating the dive, with some patches of gravelly sand.  Biology: Alcyonium gardens throughout most of the dive in patches. Dominating taxa are Alcyonium digitata, Flustridae, Serpulidae and Asteroidea/Leptasterias. PC-logger: Mona/Yngve.
3451 3536 Scarce fauna. Dominated by Pleuronectiformes, Astropecten, Paguridae, Buccinoidea. Very low visibility. R3451VL3536, P81. Dive 814. Poor visibility. Sediment: Sand with shell fragments in different proportions. Biology: Pleuronectiformes, Astropecten, Paguridae, Buccinoidea. Very poor transect, sandy desert.  PC-logger: Yngve.
3452 3537 Dominated by Astropecten irregularis, Pleuronectiformes, Aphroditida aculeata, Buccinoidea and Paguridae. R3452VL3537, P45. Dive 815. Sediment: Sand. Biology: Astropecten, Pleuronectiformes, Aphroditidae, Buccinoidea, Paguridae.  PC-logger: Andrey.
3453 3538 Dominated by Alcyonium digitatum, Serpulidae, biota encrusting on hard bottom. Some Pleuronectiformes and Asteriidae on sandy parts.  R3453VL3538, P15. Dive 816. Sediment: Sand with ripples and some shell fragments. Cobbles and boulders in the middle of the line. Biology: On the rocky parts there was Alcyonium, Serpulidae, biota encrusting and some flat fish and Asteriidae on sandy parts. PC-logger: Camille.
3454 3539 Dominated by Alcyonium digitatum, Serpulidae, Flustridae, Hydrozoa, biota encrusting, Asteroidea. VME: Alcyonium garden. R3454VL3539, P17. Dive 817. No depth in the beginning. Sediment: Gravelly sand at the beginning, then sand, gravel, cobble and boulders.  Biology: Alcyonium dominating hard bottom. Serpulidae, Flustridae, Hydrozoa, biota encrusting, Asteroidea.  Sampled "white stick", ID as Alcyonium.  Astropecten, Pleuronectiformes, Aphroditidae, Buccinoidea, Paguridae. PC-logger: Andrey.
3455 3540 Dominated by Paguridae and Buccinoidea. Scarce fauna. Low visibility. R3455VL3540, P48. Dive 818. Low visibility. Sediment: Sand and ripples and some shell fragments. Biology: Dominating Paguridae and Buccinoidea. A few flat fish. Scarce fauna.  PC-logger: Mona.
3456 3541 Dominated by Paguridae,  Pleuronectiformes, Asteriidae and Buccinoidea. Scarce fauna. Very low visibility. R3456VL3541, P14. Dive 819.  Sediment: Sand with shell fragments. Biology: Most dominant taxa were Paguridae,  Pleuronectiformes, Asteriidae and Buccinoidea.  Very low diversity and abundance. PC-logger: Andrey.
3457 3542 Dominated by Paguridae, Aphroditida aculeata and Buccinoidea. Scarce fauna. R3457VL3542, P47. Dive 820. Poor visibility. Sediment: Sand with some shell fragments. Biology: Paguridae, Aphroditidae, Buccinoidea, few Asteroidea. Very poor transect in sense of diversity and abundances. PC-logger: Yngve.
3458 3543 Dominated by Asteriidae, Aphroditida aculeata, Pleuronectiformes, Paguridae, Buccinoidea. Scarce fauna. R3458VL3543, P49. Dive 821. Sediment: Sand. Biology: Asteriidae, Aphroditidae, Pleuronectiformes, Paguridae, Buccinoidea.  PC-logger: Andrey.
3459 3544 Sand dominated by Buccinoidea, Asteriidae, Ophiuroidea, Triglidae (Knurr), Paguridae and Pleuronectiformes. Diverse fauna on hard bottom, Alcyonium digitatum, Actiniaria,  Serpulidae, Hydrozoa, Solaster and other Asteroidea. Gadus morhua and other fish.  R3459VL3544, P168. Dive 822. Targeted transect. Sediment: Sand most of the transect. 2 patches with gravel, cobbles and boulders.  Biology: Buccinoidea, Asteriidae, Ophiuroidea, Triglidae, Paguridae, Pleuronectiformes on sand.  Alcyonium, Actiniaria, lots of Gadus morhua and other fish, Serpulidae, Hydrozoa. Solaster and other sea stars on cobbles and boulders. High diversity and abundances associated with stones, low diversity and abundances on sand.  PC-logger: Yngve.
3460 3545 Dominated by Paguridae with Epizoanthus sp., Astropecten irregularis, Aphroditida aculeata, Asteriidae, Pleuronectiformes,  Cerianthidae and Melanogrammus aeglefinus. R3460VL3545, P49. Dive 823. Sediment: Sand, trong current. Biology: Paguridae with Epizoanthus on top, Astropecten, Aphroditidae, Asteriidae, Pleuronectiformes,  Melanogrammus aeglefinus, Cerianthidae. PC-logger: Yngve.
3461 3546 Dominated by Paguridae, Cerianthidae, Melanogrammus aeglefinus and Pleuronectiformes. R3461VL3546, P72. Dive 824. Sediment: Gravelly sand, sand. Biology: Paguridae, Melanogrammus aeglefinus, Pleuronectiformes, Cerianthidae. PC-logger: Andrey.
3462 3547 Dominated by Alcyonium digitatum (some times on Sabellidae tubes) dominating. Also Buccinoidea, Paguridae, Asteriidae. Diverse fish. R3462VL3547, P68. Dive 825. Sediment: Sand and sand, gravel, cobbles and boulders.  Biology: Alcyonium, some times on Sabellidae tubes dominating. Buccinoidea, Paguridae, Asteriidae common. Some Hormathiidae, Bolocera, Hydrozoa and encrusting biota.  Pleuronectiformes, Melanogrammus aeglefinus, Gadus morhua and Pollachius virens. PC-logger: Camille.
3463 3548 Dominated by Paguridae, Buccinoidea, some Epizoanthus sp. on snail houses, Alcyonium digitatum on Sabellid tubes, Asteriidae and Hormathiidae. R3463VL3548, P69. Dive 826. Sediment: Sand to gravelly sand. Biology: Paguridae dominating, many Buccinoidea, some Epizoanthus on snail houses, Alcyonium on Sabellid tubes, Asteriidae and Hormathiidae. PC-logger: Heidi.
3464 3549 Dominated by Paguridae, some with Epizoanthus sp. R3464VL3549, P66. Dive 827. Sediment: Sand and ripples, some shell fragment.   Biology: Paguridae, some with Epizoanthus. Buccinoidea, some with Hormathiidae, a few fish.  ROV sampling Paguridae with porifera encrusting. ID as Pagurus bernhardus.  PC-logger: Mona.
3465 3550 Dominated by Paguridae, Sabellid tubes, Buccinoidea. Some Hormathiidae and Alcyonium digitatum. R3465VL3550, P70. Dive 828. Sediment: Sand and ripples all the way. Biology: Paguridae dominating. Sabellidae tubes, Buccinoidea. Some Hormathiidae and Alcyonium. A few fish. A long Nemertea at the end. ROV sampling Pennatulacea, ID as Virgularidae.  PC-logger: Heidi.

9.1.3 - Miljøkjemi

Tabell V3 - Oversikt over prøver fra stasjoner for miljøkjemiske undersøkelser
Analytter: Organiske kontaminanter, nye miljøgifter, mikroplast      
P-stasjon R-stasjon Redskap Dato Område Antall prøver Rør/glass Sedimenttype Kommentar
P311 R3388 MC01 09.03.2024 VestavindB 42 B mud myke, vannholdige første par cm
P311 R3388 MC01 09.03.2024 VestavindB 2 E,F mud MP prøver, gikk veldig bra. FORSLAG: silicone caps
P269 R3393 BX01 10.03.2024 VestavindB 3 + feldblank A, B, C, feldblank soft watery mud (brownish) kanskje litt ulik fordelt vanninnhold, vannholdig sediment+ litt sjøgang. Bekledning: oljeklær, hjelm, blå nitrilhansker
P269 R3393 MC02 10.03.2024 VestavindB 39 B mud første veldig vannholdig, siste skive kanskje ikke en helt cm
P269 R3393 MC02 10.03.2024 VestavindB 2 E,F mud MP prøver, gikk veldig bra.
P301 R3404 MC03 12.03.2024 VestavindB 34 B mud første 2 veldig vannholdig, siste skive kanskje ikke en helt cm
P301 R3404 MC03 12.03.2024 VestavindB 2 E,F mud MP prøver, gikk veldig bra.
P27 R3414 BX02 15.03.2024 SN2 4 A, A2, B, C silty sand gikk OK, ingen overflatevann, selvdrenert, del av overflaten forstyrret av dreneringen; prøve A muligens kontaminert av lokket (glemte) Al-folie, tok derfor en ekstra prøve
P27 R3414 BX05 15.03.2024 SN2 2 E, F silty sand MP prøver, gikk OK, ingen overflatevann, selvdrenert, del av overflaten forstyrret av dreneringen
P46 R3425 BX06 15.03.2024 SN2 2 E, F silty sand? MP prøver, gikk OK, ingen overflatevann, selvdrenert, del av overflaten forstyrret av dreneringen
P53 R3435 BX07 17.03.2024 SN2 2 E,F fine sand MP prøver, ingen overflatevann som før, rør F lot seg ikke trykke helt ned (skjell i veien)
                 
Analytter: eDNA            
P-stasjon R-stasjon Redskap Dato Område Antall prøver Rør/glass Sedimenttype Kommentar
P311 R3388 GR02 09.03.2024 VestavindB 2 1A/B mud GR full to the top
P269 R3393 BX01 10.03.2024 VestavindB 2 2A/B mud Boxcorer for new contaminants
P301 R3404 GR13 11.03.2024 VestavindB 2 3A/B mud good GR
P27 R3414 GR20 14.03.2024 SN2 2 4A/B silty sand somewhat disturbed surface
P27 R3414 BX02 15.03.2024 SN2 2 5A/B silty sand selv-drained sediment, somewhat disturbed where sampled
P46 R3425 GR28 15.03.2024 SN2 2 6A/B silty sand not a perfect surface, but…
P53 R3435 GR33 17.03.2024 SN2 2 7A/B fine sand  
P79 R3441 GR39 17.03.2024 SN2 2 8A/B (fine?) sand less volume, scraped around biologist's cores

9.2 - Cruise Summary Report (CSR)

CSR-rapport fra SeaDataNet
Figur 17: CSR-rapport fra SeaDataNet som viser en oppsummering av aktivitetene under toktet.