Gå til hovedinnhold

Bunnfisk


Torsk

Torsk

Fotograf: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet

Målsettingen vår er å opprettholde og videreutvikle Havforskningsinstituttets kompetanse på de viktige bunnfiskartene. Dette omfatter innsamling av fiskebiologiske data som lengde, vekt, alder, modning og diett, samt informasjon om bestandenes størrelse, utbredelse og vandring basert på akustisk metodikk og bunntrålfangster.

Hovedansvar i gruppen/målsetning:

Viktige arbeidsoppgaver omfatter modellering av bestandsutvikling i én- og flerbestandsperspektiv, og rådgivning til forvaltningen. Det daglige arbeidet faller hovedsakelig innenfor to områder, men med klare overlapp:

  • Bestandsvurderinger i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og langs norskekysten, inkludert toktgjennomføring
  • Opparbeiding av biologiske prøver som diettanalyse og alderslesing av fisk fra ørestein (otolitter). Vår nye otolittlab. kan også brukes av andre forskningsgrupper.

Ressurser

Forskningsgruppe Bunnfisk har ca. 15 forskere og 11 teknikere, i tillegg har vi to personer som er tilknyttet som forskningssjef-II (fra universitetene i Bergen og Oslo). En fra gruppen har kontor i Oslo, mens resten holder til på Nordnes i Bergen. I gruppen er det dessuten tilknyttet postdoktorer, stipendiater og masterstudenter.

Gruppens spisskompetanse:

Toktvirksomhet:
Gruppen er tungt involvert i flere av instituttets viktigste ressursforvaltningstokt (se faktaboks), som prosjektledere, toktkoordinatorer, toktledere og prøvetakere. 

Bestandsvurdering:
Forskerne våre deltar på bestandsvurderinger i ICES arbeidsgrupper for de viktigste bestandene vi overvåker: Torsk og hyse i Barentshavet, kysttorsk nord for 62oN, og sei nord og sør for 62oN, men også for bunnfiskartene torsk, hyse, hvitting og rødspette i Nordsjøen i tillegg til sei. Dessuten bidrar vi til arbeidet med bestandsvurdering for uer, blåkveite og lodde i Barentshavet, der ansvaret ligger hos hhv. faggruppene Dyphavsarter og pelagisk fisk. For lodde, torsk og hyse i Barentshavet blir flerbestandsmodeller basert på data for torskens konsum brukt i bestandsmodellene. Les mer om de ulike artene i faktaboks til høyre.

Aldersbestemmelse:
Teknikerne på Bunnfisk er spesialisert i å lese alderen på ulike arter som vi er pålagt å bestandsvurdere. I gruppen leses det ca. 70.000 otolitter årlig, og størstedelen av disse er torsk. Alderen leses ved å telle antallet årringer i øresteinen på samme måte som man leser årringer på et tre. Se egen temaside om otolitter / øresteiner.

Otolitt fra 10 år gammel sei med tre gytesoner (markert med grønn)

 

Otolittens plassering i hodet på fisken. Alderen bestemmes ved å telle antall soner, størrelsen på sonen kan si noe om hvor gode vekstbetingelser fisken hadde et gitt år.