Gå til hovedinnhold

Relativ seleksjon på fiskedyp i hysefise med snurrevad: sammenligning av seleksjonsegenskaper til kvadratmaskesekker med og uten sekkeforlengelser og med nedkorting av snurrevad - Toktrapport nr. 18 - 2021

— Toktrapport fra forskningstokt med MS Båragutt – ISSN 15036294/Nr. 18-2021

Forfatter(e): Olafur Arnar Ingolfsson , Liz Beate Kolstad Kvalvik , Manu Sistiaga , Neil Anders (HI) og Hermann Pettersen (Fiskeridirektoratet)

Sammendrag

Tidligere forsøk har vist at halvparten av undermåls-hysa som var i sekk/forlengelse når snurrevaden 
kom til overflaten, ble selektert ut der. Overflateseleksjonen var ofte avgjørende for at 
innblandingen av undermåls-hyse i fangsten kom under den øvre tillatte grensen på 15 % i antall.
Kunnskap om hvordan sekkeutforming påvirker redskapets selektive egenskaper er essensielt for å 
redusere problemene med fangst av undermåls-hyse og omfattende overflateseleksjon.
Forsøkene beskrevet i denne rapporten ble gjort for å sammenligne seleksjon på fiskedyp ved bruk 
av sekker med og uten 21 m lang sekkeforlengelse. I tillegg ble snurrevadens lengde redusert med 14 
m. Det ble benyttet 3 identiske kvadratmaskesekker i 7,5 mm knuteløs PE, 125 mm nominell 
innvendig maskevidde, med omkrets på 7 m og 12,75 m i lengde. Bak sekkene er det montert 
småmaskete poser. Mellom kvadratmaskesekkene og de småmaskete posene ble det montert 
automatiske sekkeutløsere som åpner kvadratmaskesekkene på vei opp for å hindre 
overflateseleksjon.
All torsk og minst 1000 hyser ble målt fra hvert hal. Ved å sammenligne størrelsesfordelingene 
mellom de forskjellige sekkene kan en estimere relativ forskjell i seleksjon på fiskedyp.
Resultatene viser at ved å montere en sekkeforlengelse av diamantmasker mellom snurrevad og 
sekk reduseres seleksjon på fiskedyp vesentlig for både torsk og hyse. Reduksjon i snurrevadens 
lengde bidro derimot til økt fangst av undermålsfisk for begge artene, sammenlignet med snurrevad 
uten forlengelse. En bieffekt av forbedring i seleksjon er at mer kleing av fisk i maskene foregår. 
Omfang av maskekleing ser ut til å øke med fangstmengde.