Gå til hovedinnhold

Kartlegging av bunnfisk og reker på rekefelt i vestlandsfjorder - Toktrapport nr. 16-2021

— Toktrapport fra toktnummer 2021854 – ISSN 15036294/Nr. 16-2021

Sammendrag

Toktets formål:

  • Undersøke nåværende utbredelse til dypvannsreke og kysttorsk på rekefelt i vestlandsfjordene.
  • Oppnå estimater (med usikkerhet) av biomasse og mengde av dypvannsreke og bunnfisk.
  • Kartlegge bunndyr som blir berørt av reketrål.
  • Samle inn oseanografiske data (temperatur, saltholdighet og O2-innhold i bunnvannet

Oppsummering: 
Dypvannsreke ble funnet på bare et fåtall av de undersøkte rekefeltene. Arten ble funnet i litt større 
antall på kun to felt (Lurefjorden og rekefeltet “Kvalstein”). Begge disse feltene hadde vi blitt tipset 
om på forhånd. Den pandalide arten D. bonnieri er derimot mer utbredt, men heller ikke den ble 
fanget i noe større antall. Pga. værforhold var det en god del rekefelt i ytre kyststrøk som ikke ble 
trålt, og det kan ikke utelukkes at dypvannsreke finnes her. Rekefeltene i Hordaland ble stort sett 
alle registrert i 1988, mens feltene i Sogn og Fjordane ble registrert i 1995.

Rekefeltene i Fiskeridirektoratets kartdatabase (Fiskeri (fiskeridir.no)) er registrert som bruksområder der 
redskap er reketrål, dvs. at i de årene da feltene ble registrert, foregikk det sannsynligvis et aktivt 
fiske på de fleste feltene. Da det ikke har blitt gjennomført regelmessige bunntråltokt i området, vet 
vi ikke når rekene forsvant. Hvorfor de har forsvunnet, kan det være mange grunner til. Etter et
oppfølgingstokt med F/F “Kristine Bonnevie” i februar 2022 i det samme området (men med fokus 
på ytre kyststrøk og indre områder av Hardangerfjorden og Sognefjorden) vil vi vite mer om den 
totale utbredelsen til dypvannsreke på Vestlandet, og det vil forhåpentligvis være mulig å trekke 
noen sikrere konklusjoner da