Gå til hovedinnhold

Barentshavet og Polhavet


Rosa vinterhimmel i Barentshavet

Vinterhimmel i Barentshavet. Foto: Erik Joel Steinar Olsen, Havforskningsinstituttet

Det overordnede målet er å etablere kunnskap som grunnlag for å utvikle råd til forvaltningen for alle områder som angår havets ressurser og miljø i Barentshavet.

Oppgaver / delmål

  • Miljø- og ressursovervåkning og forvaltningsrådgivning for fiskebestander
  • Forvaltningsplan Barentshavet
  • Samarbeid med Russland
  • Miljøovervåkning og forvaltningsrådgivning inkludert miljøgifter og radioaktivitet
  • Bidra til utvikling av økosystembasert forvaltning
  • Kartlegging av bunn og bunnhabitater
  • Forskningsformidling og implementering av forskningsresultater

Les mer om programmets bakgrunn her

Forskningsfartøy i isen ved Bjørnøya
Vinter i Barentshavet ved Bjørnøya. Foto: Monika Sæle, Havforskningsinstituttet

Hovedaktiviteten er rettet mot:

Program Barentshavet og Polhavet (BHAV) er et overvåknings- og rådgivningsprogram med stor tokt- og dataaktivitet. BHAV kjennetegnes av store og omfattende tokt som dekker hele det isfrie Barentshavet, slik som økosystemtoktet (årlig, hver høst, alle økosystemkomponenter fra plankton til hval, lodde sentral fiskeart) og vintertoktet (årlig, hver vinter, alle fiskearter, men hovedvekt på kommersielle arter som torsk og hyse). I tillegg kommer skreitokt (årlig, torsk på gytevandring inn mot kysten), snøkrabbetokt (årlig, definert fiskeområde sentralt i Barentshavet) og faste snitt (flere ganger om året, miljø og plankton). BHAV har i tillegg ansvar for den norske referanseflåten (fiskebåter som rapporterer på oppdrag fra og til oss), prøver av landinger langs kysten på fiskemottak, samt innhenting av data fra Kystvakten og Fiskeridirektoratet. Samlet sett dekker denne virksomheten innhenting av nødvendige data til bestands- og økosystemvurderinger i Barentshavet.

I tillegg til tokt og datainnhentingen kommer opparbeiding av data fra diettanalyser hos bunnfisk, alderslesing av otolitter og kvalitetssikring av alderslesing av otolitter, som danner grunnlaget for moderne bestandsvurderinger. Videre samarbeider norske og russiske forskere om samordning og kvalitetssikring av data og utvikler de tidsseriene som er nødvendige for et felles utgangspunkt for delte bestander i Barentshavet og omfattende og helhetlige økosystemvurderinger (HØV).

Dataene brukes i ulike bestandsvurderingsprosjekter, der det største hovedprosjektet inkluderer alle de store kommersielle bunnfiskbestandene i Barentshavet. I tillegg kommer prosjekter som omhandler bestander som lodde, haneskjell og snøkrabbe, samt genetiske analyser (for populasjonsstruktur og sikker identifikasjon av arter).

BHAV har også en omfattende aktivitet innen fiskeriteknologi, både hva angår snøkrabbe (jf. spøkelsesfiske), trål og snurrevad (seleksjon og fangstkontroll) i torske- og hysefiskeriene.

Store eksterne forskningsprosjekter i BHAV er i stor grad knyttet til pågående klimaendringer og konsekvensene av disse, samt invaderende arter og økt menneskelig påvirkning i området.

Rådgivning til Den norsk-russiske fiskerikommisjon

Generelt gjelder dette bestandsvurdering av de høstbare bestandene, prognoser for bestandsutvikling, evaluering av fiskeriforvaltningens høstingsregler, bedring av metodikk, langtidsutbytte, inkorporering av økosystemparameter i bestandsberegningene, kvalitetssikring, prøvetaking av fangster etc. 
 
Sluttresultat gjøres operativ i konkret rådgivning til årlige møter i Den norsk-russiske fiskerikommisjon.

Rådgiving til Nærings- og fiskeridepartementet og styringsgruppen i forbindelse med Forvaltningsplan Barentshavet

Forvaltningsplanarbeidet på HI er plassert i BHAV. Generelt gjelder dette overvåkning av miljøparametere, biodiversitet, indikatorberegning og -utvikling. Ledelse av overvåkningsgruppen og deltagelse i Faglig Forum for forvaltningsplanene (for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen). Resultater gjøres operative i årlig rapport (1. mars) til interdepartemental styringsgruppe, og mellomårlige hovedrapporter som danner grunnlag for jevnlige meldinger til Stortinget.

 

Forskningsfartøyet "Johan Hjort" i Barentshavet. Foto: Erik Joel Steinar Olsen, Havforskningsinstituttet