Gå til hovedinnhold

Nr. 2: Kysttokt hausten 2011

Sammendrag

Hovudføremålet med toktet er å framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar. Det var ein nedgang på om lag 30 % i registreringane av sei samanlikna med 2010 til det lågaste nivået sidan 1997. Indeksane for alle aldersgrupper var under gjennomsnittet. Det var ein oppgang i indeksane av kysttorsk for aldersgruppene 1-6. Registrert gytebiomasse auka med 30 % samanlikna med 2010, men er framleis på eit lågt nivå.