Gå til hovedinnhold

Ellen Sofie Grefsrud

20201201 Ellen Sofie Grefsrud DSC 5657
Forsker
Telefon: 41455428
Avdeling: Bentiske ressurser

Mitt hovedarbeidsområde er for tiden risikovurdering knyttet til miljøeffekter av og dyrevelferd i fiskeoppdrett, men min bakgrunn omfatter forskning på skalldyr. Hovedfag og doktorgrad omhandlet havbeite av stort kamskjell (Pecten maximus), men fokus på predator-bytte interaksjoner, skallstyrke og skallstruktur. Annet arbeid med kamskjell omfatter kartlegging av større forekomster av stort kamskjell og haneskjell langs Norskekysten, effekter av havforsurning på kamskjellarver og effekter av lakseoppdrett på haneskjell. Fra 2019 har jeg hatt ansvaret for overvåking av stort kamskjell med spesielt fokus på nordlig utbredelse. Postdoktorarbeidet omfattet problemstillinger knyttet til havbeite og gjenoppbygging av konkyliebestander i Florida. Jeg har også vært involvert i arbeidet med havbeite på Europeisk hummer (Homarus gammarus) samt effekter av havforsurning og påvirkning av avlusningsmidler på hummerlarver. Andre prosjekter jeg bidrar til er kartlegging av fremmede marine arter og "Environment and Aquaculture Governance - China".

Siden 2017 har jeg vært hovedredaktør og ledet arbeidet med vurdering av miljørisiko knyttet til norsk fiskeoppdrett som er en av hovedleveransene i program for Miljøeffekter av akvakultur og har siden 2010 vært gitt ut årlig i form av rapporten "Risikorapport norsk fiskeoppdrett". Arbeidet omfatter temaene "Lakselus", "Annen smittespredning mellom oppdrett og villfisk", "Genetisk påvirkning", "Utslipp av næringssalter", "Utslipp av partikulært organisk materiale", "Legemidler", "Fremmedstoffer", "Bruk av villfanget leppefisk", "Dyrevelferd" og "Torskeoppdrett". I perioden min som redaktør har jeg ledet arbeidet, i samarbeid med risikoekspertise fra Universitetet i Stavanger, med å utvikle og implementere ny metodikk for miljørisikovurderinger i fiskeoppdrett. Metodikken er i tråd med den nyeste utviklingen innen risikofaget og støtter seg på prinsipper og terminologi fra Society of Risk Analysis der risiko defineres som konsekvenser av [oppdretts]aktiviteten med tilhørende usikkerhet. Metodikken er fagfellevurdert og publisert i ICES Journal of Marine Science: "Risk understanding and risk acknowledgement: a new approach to environmental risk assessment in marine aquaculture" (Andersen mfl. 2022)

I tillegg til arbeidet med risikovurdering på Havforskningsinstituttet har jeg siden 2021 ledet arbeidsgruppen på miljøeffekter og risiko i oppdrett i det internasjonale havforskningsrådet ICES : Working group on Risk assessment of Environmental Interactions in Aquaculture (WGREIA).

Arbeidsområde

Risikovurdering av miljøeffekter og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett

Med mer enn 400 millioner oppdrettsfisk stående i åpne merder langs kysten til enhver tid utgjør lakseoppdrett den største husdyrproduksjonen i Norge. Med en så høy biomasse er det bred enighet om at aktiviteten i større eller mindre grad påvirker miljøet både lokalt og regionalt og det er knyttet til dels store utfordringer til dyrevelferd. Til tross for omfattende forskning og overvåkning, har det vært vanskelig å få et helhetlig bilde og felles forståelse av hvor store utfordringene knyttet til disse problemstillingene har vært i norsk havbruksnæring, og hvordan dette påvirker bærekraften av norsk fiskeoppdrett. Risikovurdering er et verktøy for å identifisere uønskede hendelser samt sannsynligheten for at hendelsen vil inntreffe og konsekvenser av en slik hendelse. For å kunne gjennomføre en god risikovurdering er det viktig å kartlegge risikobildet ved å identifisere de viktigste miljøkonsekvensene av fiskeoppdrett og risikofaktorene og kunnskapen knyttet til disse. Å vurdere risiko er en kontinuerlig prosess og risikobildet vil endre seg i takt med endringer innen det enkelte risikolandskap, det være seg endringer i teknologi, resultater fra forskningsprosjekt eller tiltak som settes inn for å avbøte risiko. I tråd med forskningsfronten innen risikofaget er ikke formålet med HI sin risikovurderingen å beregne risiko nøyaktig, men heller å skape forståelse hos brukerne og legge det beste grunnlaget for risikobaserte avgjørelser.

Mer informasjon om rådgivning på akvakultur og risikorapportene: 

https://www.hi.no/hi/radgivning/akvakultur

https://www.hi.no/hi/nettrapporter?serie=rapport-fra-havforskningen

Overvåking stort kamskjell

I Norge høstes stort kamskjell (Pecten maximus) kun ved dykking og frem til 2018 var fangstene dominert av høsting i området Frøya-Hitra i Trøndelag Fylke. Fra 2018 ser vi en svak økning av fangster i Nordland, og fra 2019 utgjør kamskjellhøstingen på Helgelandskysten omtrent halvparten av mengden kamskjell som omsettes. I 2008 ble det høstet 899 tonn kamskjell (892 tonn var fra Trøndelag), mens i 2021 var fangstene nede i 290 tonn. Endringene har sammenheng med redusert fangstinnsats i forbindelse med omlegging av fangstrutiner og økonomiske svigninger og er ikke et resultat av overfiske. Resultater fra toktundersøkelser av alderssammensetning i bestanden som det høstes fra i Trøndelag (1996-2021), tyder på at reproduksjonsevne og rekruttering er god og varierer lite mellom år. Fangstselskapenes loggbøker det siste tiår viser fangsteffektivitet for individuelle dykkere som også indikerer et bærekraftig fiske.

Overvåking av kamskjellbestander på Vestlandet (Rogaland-Vestland) ble så smått etablert i 2022 og for Nordland er det planlagt oppstart av overvåking fra 2025 basert på kartleggingsarbeidet som ble gjort i perioden 2011-2015 og 2019 med undervannsvideo, samt oppfølgende dykking i området Lofoten-Salten i 2017 og Røst i 2018. Siden årtusenskiftet ser det ut til at kamskjellbestandene i Nordland har etablert seg og spredt seg nordover fra området rundt Bodø til nord for utløpet av Folda og i to små områder i Lofoten. Dette kan skyldes endringer i vanntemperaturen og da spesielt redusert antall dager med bunntemperaturer lavere enn 4 grader Celcius i områder med habitat der stort kamskjell har forutsetning for å overleve og etablere seg (skjellsandbunn på 10-40 m dyp og salinitet over 30).

Mer informasjon om kamskjell: https://www.hi.no/hi/temasider/arter/kamskjell

Curriculum Vitae

UTDANNELSE OG JOBBERFARING

2008- Forsker ved Havforskningsinstituttet

  • Prosjektleder for risikovurdering av miljøpåvirkninger og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett
  • Hovedredaktør for Risikorapport norsk fiskeoppdrett
  • Chair for ICES Working group of risk assessment of environmental interactions of aquaculture (WGREIA) (2021-2023, 2024-2026)
  • Bestandsansvarlig for stort kamskjell
  • Prosjektansvarlig for "Miljøeffekter av fiskeoppdrett på haneskjell" under prosjektet "Lokalisering av havbruksanlegg"
  • Naturtypekartlegging med ansvar for kartlegging av stort kamskjell og haneskjell
  • Prosjektleder for delprosjektet ”Kartlegging av marint biologisk mangfold i Hordaland”
  • Effekt av forsurning på kamskjell og hummer

2007- 2008 18 mnd Post doktor ved Harbor Branch Oceanographic Institute at Florida Atlantic University, Florida, USA
• Havbeite og gjenoppbygging av ville bestander av konkylier
• Utenlandsstipend fra Norges Forskningsråd (prosjektnr 176781)

2006 August-desember, 1109 forsker ved Havforskningsinstituttet, Bergen.
• Biologisk kunnskapsstaus hos hjerteskjell
• ”Økologiske effekter ved utsett av oppdrettshummer”

2006 Disputas, Doctor scientiarum. “Predation on cultured and wild scallops Pecten maximus L. by the crab Cancer pagurus L”.
Universitetet i Bergen/Havforskningsinstituttet, Bergen

2000-2003 Stipendiat i marinbiologi/økologi (NFR prosjektnr 137326/120)
Universitetet i Bergen/Havforskningsinstituttet, Bergen

1996-1999 Hovedfag i marinbiologi: “Crab (Cancer pagurus) predation on scallop (Pecten maximus) – handling time and predation behaviour related to scallop size”.
Universitetet i Bergen/Havforskningsinstituttet, Bergen

1993-1996 Kandidat i akvakultur. Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2023

Adding fish waste to the diet of Iceland scallop Chlamys islandica: effects on feeding and reproductive ability

Ellen Sofie Grefsrud, D.C.Z. Arendse, Sonnich Meier, Siri Aaserud Olsen, Sissel Andersen
Aquaculture Environment Interactions 15 p. 195-213
2022

Risk understanding and risk acknowledgement: a new approach to environmental risk assessment in marine aquaculture

Lasse Berg Andersen, Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Nina Sandlund
ICES Journal of Marine Science 79 p. 987-996
2021

Lithothamnion (Hapalidiales, Rhodophyta) in the changing Arctic and Subarctic: DNA sequencing of type and recent specimens provides a systematics foundation

Viviana Peña, David Bélanger, Patrick Gagnon, Joseph L. Richards, Line Le Gall, Jeffery R. Hughey, Gary W. Saunders, Sandra C. Lindstrom, Eli Rinde, Vivian Husa, Hartvig C Christie, Stein Fredriksen, Jason M. Hall-Spencer, Robert S. Steneck, Kathryn M. Schoenrock, Janne Kim Gitmark, Ellen Sofie Grefsrud, Marc Anglès d'Auriac, Erwann Legrand, Jacques Grall, Thomas F. Mumford, Nicholas A. Kamenos, Paul W. Gabrielson
European journal of phycology 56 p. 468-493
2020

The future looks like the past: Introgression of domesticated Atlantic salmon escapees in a risk assessment framework

Kevin Glover, Vidar Wennevik, Kjetil Hindar, Øystein Skaala, Peder Fiske, Monica Favnebøe Solberg, Ola Håvard Diserud, Terje Svåsand, Sten Karlsson, Lasse Berg Andersen, Ellen Sofie Grefsrud
Fish and Fisheries
2019

Efficient coralline algal psbA mini barcoding and High Resolution Melt (HRM) analysis using a simple custom DNA preparation

Marc B Anglès d'Auriac, Line Le Gall, Viviana Peña, Jason M Hall-Spencer, Robert S Steneck, Stein Fredriksen, Janne Gitmark, Hartvig Christie, Vivian Husa, Ellen Sofie Grefsrud, Eli Rinde
Scientific Reports 9
2017

Training camp—A way to improve survival in European lobster juveniles?

Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Eva Farestveit, Knut Eirik Jørstad
Fisheries Research 186 p. 531-537
2017

Sensitivity towards elevated pCO2 in great scallop (Pecten maximus Lamarck) embryos and fed larvae

Sissel Andersen, Ellen Sofie Grefsrud, Torstein Harboe
Biogeosciences 14 p. 529-539
2016

Training camp—A way to improve survival in European lobster juveniles?

Agnalt A-L, Grefsrud ES, Farestveit E, Jørstad KE
Fisheries Research
2016

An enriched environment promotes shelter-seeking behaviour and survival of hatchery-produced juvenile European lobster (Homarus gammarus)

Stian Aspaas, Ellen Sofie Grefsrud, Anders Fernø, Knut Helge Jensen, Henrik Trengereid, Ann-Lisbeth Agnalt
PLOS ONE 11:e0159807
2016

Reseña de proyecto: Coralalg, la biodiversidad marina oculta en noruega: búsqueda de especies crípticas en algas rojas coralinas (Norway's hidden marine biodiversity: the hunt for cryptic species within the coralline algae).

Viviana Peña, L Le Gall, Vivian Husa, Ellen Sofie Grefsrud, Jason M. Hall-Spencer, Robert S. Steneck, Stein Fredriksen, Olivier De Clerck, Janne Kim Gitmark, Marc Anglès d'Auriac, Trine Bekkby, Hartvig C Christie, Eli Rinde
Algas: Boletín Informativo de la Sociedad Española de Ficología 52 p. 55-58
2014

Mortality and deformities in European lobster (Homarus gammarus) juveniles exposed to the anti-parasitic drug teflubenzuron

Ole Bent Samuelsen, Bjørn Tore Lunestad, Eva Farestveit, Ellen Sofie Grefsrud, Rita Hannisdal, Bjarte Holmelid, Tore Tjensvoll, Ann-Lisbeth Agnalt
Aquatic Toxicology 149 p. 8-15
2013

Deformities in larvae and juvenile European lobster (Homarus gammarus) exposed to lower pH at two different temperatures

Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Eva Farestveit, Marita Larsen, Felicia Keulder
Biogeosciences 10 p. 7883-7895
2013

Effect of increased pCO(2) level on early shell development in great scallop (Pecten maximus Lamarck) larvae

Sissel Andersen, Ellen Sofie Grefsrud, Torstein Harboe
Biogeosciences 10 p. 6161-6184
2012

The role of MPAs in reconciling fisheries management with conservation of biological diversity

Jake C. Rice, Erlend Moksness, Colin G. Attwood, Stephen K Brown, Geir Dahle, Kristina M. Gjerde, Ellen Sofie Grefsrud, Richard Kenchington, Alf Ring Kleiven, Patrick McConney, Magnus A K Ngoile, Tor Næsje, Erik Joel Steinar Olsen, Esben Moland Olsen, Jessica Sanders, Chandrika Sharma, Ole Vestergaard, Lena Westlund
Ocean and Coastal Management 69 p. 217-230
2008

Modifications in foliated microstructure of cultured and wild scallop shells (Pecten maximus)

Grefsrud ES, Dauphin Y, Cuif J-P, Denis A, Strand Ø.
Journal of Shellfish Research 27 p. 633-642
2006

Comparison of shell strength in cultured and wild scallops (Pecten maximus).

Grefsrud ES, Strand Ø.
Aquaculture 251 p. 306-313
2003

Handling time and predation behaviour by the crab, Cancer pagurus, preying on cultured scallops, Pecten maximus

Grefsrud ES, Strand Ø, Haugum GA
Aquaculture Research 34 p. 1191-1200

Vitenskapelige foredrag

2019

Update on Pecten maximus and Chlamys islandica fisheries in Norway

Ellen Sofie Grefsrud, Øivind Strand, Tore Strohmeier, Jan Sundet
2019

Scallop (Pecten maximus) sea-ranching in Norway – lessons learned

Ellen Sofie Grefsrud, Tore Strohmeier, Øivind Strand
2019

Risk assessment of Norwegian salmon farming – A new approach

Ellen Sofie Grefsrud, Terje svåsand, Lasse Berg Andersen

Faglige foredrag

2022

Introduksjon til metode og modeller fra Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 – risikovurdering — Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks og negative effekter på sjøørret og sjørøye som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett

Ørjan Karlsen, Ellen Sofie Grefsrud
2020

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019

Ellen Sofie Grefsrud
2020

Risk assessment of Norwegian fin fish aquaculture 2019

Ellen Sofie Grefsrud
2020

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Scallop (Pecten maximus) sea-ranching in Norway – lessons learned.

Ellen Sofie Grefsrud, Tore Strohmeier, Øivind Strand
2019

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risk assessment of Norwegian salmon farming – A new approach

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risikorapport 2019 - Ny metodikk

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risk assessment of Norwegian salmon farming – A new approach

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand
2019

Risk Assessment for Dummies

Ellen Sofie Grefsrud
2019

The Norwegian Risk Assessment - Environmental impacts of fin-fish aquaculture

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Ny metodikk for risikovurdering av miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Ny metodikk for risikovurdering av miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risikovurdering - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud
2019

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud
2019

De allestedsnærværende kalkalgene - et svært, rosa kunnskapshull langs norskekysten?

Eli Rinde, Viviana Peña, Lene LeGall, Marc Angles d'Auriac, Jason M. Hall-Spencer, Steneck Robert S, Janne Kim Gitmark, Vivian Husa, Ellen Sofie Grefsrud, Stein Fredriksen, Trine Bekkby, Hartvig C Christie
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett - i ny drakt..(?)

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett - råd for bærekraftig havbruk

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Geir Lasse Taranger
2018

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett - Miljøeffekter av oppdrett

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Kalkalger - forekomst og effekt av uttak. Har vi kontroll?

Ellen Sofie Grefsrud, Vivian Husa
2018

Kalkalger - forekomst og uttak. Har vi kontroll?

Ellen Sofie Grefsrud, Vivian Husa, Tina Kutti
2018

Har oppdrettslaksen skylden?

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Akvakultur ved Havforskningsinstituttet

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand
2018

Risikorapport - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Risikorapport - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Grefsrud, Ellen Sofie
2018

Risk assessment - Environmental impact of Norwegian fin-fish aquaculture

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018

Terje Svåsand, Ellen Sofie Grefsrud
2016

4th International Symposium on the Ocean in a High-CO2 world

Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Eva Farestveit, Ingrid Uglenes Fiksdal, Marita Larsen, Grethe Beate Thorsheim
2016

European lobster develops deformities with increasing pCO2and temperature; What happens in the gastroliths & exoskeleton ?

Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Eva Farestveit, Ingrid Uglenes Fiksdal, Marita Larsen, Grethe Beate Thorsheim
2014

Den lange og kronglete historien om hummer i Norge

Gro Ingleid van der Meeren, Alf Ring Kleiven, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Even Moland, Espen Moland Olsen
2014

Den lange og kronglete historien om hummer i Norge

Gro Ingleid van der Meeren, Alf Ring Kleiven, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud, Even Moland, Espen Moland Olsen
2014

The Long and Winding story of the Lobster Homarus gammarus in Norway

Gro Ingleid van der Meeren, Alf Ring Kleiven, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud

Poster

2018

Norways hidden marine biodiversity: the hunt for cryptic species within the coralline algae

Eli Rinde, Marc Angles d'Auriac, Trine Bekkby, Hartvig C Christie, Stein Fredriksen, Janne Kim Gitmark, Ellen Sofie Grefsrud, Jason M. Hall-Spencer, Vivian Husa, L Le Gall, Viviana Peña, Robert S. Steneck

Rapporter og avhandlinger

2024

Kunnskapsstatus – legemidler i fiskeoppdrett (2024)

Ole Samuelsen, Rita Hannisdal, Aoife Elizabeth Parsons, Rosa Escobar, Ann-Lisbeth Agnalt, Ellen Sofie Grefsrud
Rapport fra havforskningen
2024

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024 - Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Ann-Lisbeth Agnalt, Lasse Berg Andersen, Ola Håvard Diserud, Katherine Mary Dunlop, Rosa Escobar, Peder Fiske, Ole Folkedal, Kevin Alan Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Rita Hannisdal, Pia Kupka Hansen, Kjetil Hindar, Vivian Husa, Eeva Jansson, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen, Sten Karlsson, Abdullah Sami Madhun, Kjell Harald Nedreaas, Jonatan Nilsson, Aoife Elizabeth Parsons, Ole Samuelsen, Nina Sandlund, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra Llinares, Øystein Skaala, Rasmus Skern-Mauritzen, Anne Berit Skiftesvik, Monica Favnebøe Solberg, Lars Helge Stien, Elisabeth Stöger, Terje Svåsand, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik
Rapport fra havforskningen
2024

Monitoring marine alien species in Norway - A pilot study for implementing a national program

Vivian Husa, Frode Fossøy, Marie Davey, Ann-Lisbeth Agnalt, Hege Brandsegg, Leif Bruntveit, Mette Eilertsen, Tone Falkenhaug, Elisabet Forsgren, Ellen Sofie Grefsrud, Barbro Taraldset Haugland, Siri Aaserud Olsen, Ragni Olssøn, Rudolf Svensen, Øyvind Svensen
Rapport fra havforskningen
2023

Lakselus – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023 — Dødelighet og negative effekter hos laksefisk som følge av lakselus

Ørjan Karlsen, Sussie Trine Dalvin, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra Llinares, Ellen Sofie Grefsrud
2023

Rømt oppdrettslaks – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023 — Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av innkryssing av rømt oppdrettslaks

Monica Favnebøe Solberg, Kevin Alan Glover, Øystein Skaala, Elisabeth Stöger, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik, Ola Håvard Diserud, Peder Fiske, Kjetil Hindar, Sten Karlsson, Ellen Sofie Grefsrud
2023

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023 — Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Bjørn Einar Grøsvik, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Monica Favnebøe Solberg
2022

Alien marine species in Norway - Mapping, monitoring and assessment of vectors for introductions

Vivian Husa, Ann-Lisbeth Agnalt, Johan Henrik Hårdensson Berntsen, Tone Falkenhaug, Frode Fossøy, Elisabet Forsgren, Ellen Sofie Grefsrud, Ann Merete Hjelset, Frank Ole Hanssen, Even Husby, Anders Jelmert, Stein Mortensen, Siri Aaserud Olsen, Hanno Sandvik
2022

Metodikk for kartlegging og overvåkning av fremmede marine arter i Norge - Forslag til nasjonalt program

Vivian Husa, Ann-Lisbeth Agnalt, Tone Falkenhaug, Elisabet Forsgren, Frode Fossøy, Ellen Sofie Grefsrud, Frank Ole Hanssen, Anders Jelmert, Stein Mortensen
2022

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - kunnskapsstatus - Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Pål Arne Bjørn, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Monica Favnebøe Solberg, Lars Helge Stien
2022

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - risikovurdering — Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Pål Arne Bjørn, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Monica Favnebøe Solberg, Lars Helge Stien
2022

Workshop on the Norwegian Sea Aquaculture Overview

Terje Svåsand, Henn Ojaveer, Gunnvør á Nordi, Bjarte Bogstad, Ryan Carnegie, Anne Cooper, Malene Eilertsen, Ellen Sofie Grefsrud, Eirik Inge Mikkelsen, Francis O’Beirn, Michael Rust, Mette Skern-Mauritzen, Seth Theuerkauf, Solveig Tronsgaard, Frode Bendiksen Vikebø, Janet E. Whaley
2021

Workshop on the Norwegian Sea Aquaculture Overviews (WKNORAO). ICES Scientific Reports. 3:116.

Terje Svåsand, Henn Ojaveer, Gunnvør a Nordi, Bjarte Bogstad, Ryan Carnegie, Anne Cooper, Malene Eilersen, Ellen Sofie Grefsrud, Eirik Inge Mikkelsen, Francis O'Beirn, Michael Rust, Mette Skern-Mauritzen, Seth Theuerkauf, Solveig Tronsgaard, Frode Bendiksen Vikebø, Janet E. Whaley
2021

Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret torsk på villtorsk

Pål Arne Bjørn, Kevin Alan Glover, Ellen Sofie Grefsrud, Sigurd Heiberg Espeland, Egil Erlingsson Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Terje van der Meeren, Even Moland, Nina Sandlund, Bjørn-Steinar Sæther, Ingeborg Mathisen Sætra, Terje Svåsand
2021

Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra - Sluttrapport

Alf Ring Kleiven, Sigurd Heiberg Espeland, Guldborg Søvik, Jon Albretsen, Portia Joy Nillos Kleiven, Fabian Zimmermann, Ellen Sofie Grefsrud, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Ola Vie
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2020

WORKING GROUP ON ENVIRONMENTAL INTERACTIONS OF AQUACULTURE (WGEIA). ICES Scientific Reports.

Terje Svåsand, Lars Asplin, Adele Boyd, Tim Ellis, Nigel B. Keeley, Olav Moberg, Ingrid Burgetz, Cecilia Engler Lynne Falconer, Ulfert Focken, Ellen Sofie Grefsrud, Liu Hui, Geir Jakobsen, Unn Laksa, Erik-Jan Lock, Chris McKindsey, Andrew Moore, David Morris, Gunnvør á Nordi, Francis O´Beirn, Lisbeth Jess Plesner, Ken Riley, Michael Rust, Monica Favnebøe Solberg, Trevor Telfer, Ivan Viegas
2020

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020 : Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Terje Svåsand
2020

Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019 : Risikorapport norsk fiskeoppdrett, del 2

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien
2020

Nasjonal kartlegging – kyst 2019. Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkelområder for arter

Trine Bekkby, Eli Rinde, Sigurd Heiberg Espeland, Heidi Anita Olsen, Jonas Thormar, Ellen Sofie Grefsrud, Reidulv Bøe, Carla Freitas, Frithjof Emil Moy
2020

Nasjonal kartlegging – kyst 2019. Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkelområder for arter

Trine Bekkby, Eli Rinde, Sigurd H. Espeland, Heidi Olsen, Jonas Thormar, Ellen S. Grefsrud, Reidulv Bøe, Carla Freitas Brandt og Frithjof E. Moy
NIVA-rapport L.NR. 7454-2020 p. 33
2019

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 - Miljøeffekter av lakseoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien
2019

Risikorapport norsk fiskeoppdrett

Grefsrud ES, Svåsand T, Glover K, Husa V, Hansen PK, Samuelsen O, Sandlund N, Stien LH
Fisken og havet 2019-5 p. 118
2019

Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra - Arbeidsrapport 2017-2018

Alf Ring Kleiven, Sigurd Heiberg Espeland, Jon Albretsen, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Guldborg Søvik, Ellen Sofie Grefsrud, Dag Ottesen
2018

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018

Ellen Sofie Grefsrud, Kevin Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Tore S Kristiansen, Bjørn Olav Kvamme, Stein Mortensen, Ole Bent Samuelsen, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2017

Meldinger om blåskjell som er forsvunnet – oppsummering for 2016

Sissel Andersen, Ellen Sofie Grefsrud, Stein Mortensen, Lars Johan Naustvoll, Øivind Strand, Tore Strohmeier, Lisbeth Sælemyr
2017

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017

Terje Svåsand, Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Glover, Vivian Husa, Tore S Kristiansen
2017

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017

Svåsand T., Grefsrud E.S., Karlsen Ø., Kvamme B.O., Glover, K. S, Husa, V. og Kristiansen, T.S. (red.).
Fisken og havet særnummer 2 p. 180
2016

Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter. Kunnskapsstatus

Vivian Husa, Tina Kutti, Ellen Sofie Grefsrud, Ann-Lisbeth Agnalt, Ørjan Karlsen, Raymond Bannister, Ole Bent Samuelsen, Bjørn Einar Grøsvik
Rapport fra Havforskningen p. 52
2016

Fangsteffektivitet i dykkebasert fiske etter stort kamskjell (Pecten maximus) i Sør-Trøndelag

Øivind Strand, Tore Strohmeier, Ann Merete Hjelset, Ellen Sofie Grefsrud
Fisken og havet p. 16
2015

KANDIDATOMRÅDER FOR MARINT VERN I HORDALAND Oppdatert kunnskap om det foreslåtte verneområdet i Korsfjorden, Hordaland

Vivian Husa, Tina Kutti, Ellen Sofie Grefsrud, Jan Helge Fosså
Rapport fra Havforskningen 24 p. 53
2014

Havforskningsinstituttets overvåkingsstrategi 2015-2024

Axelsen BE, Gjøsæter H, Grefsrud ES, Korsbrekke K, Kvamme BO, Mork KA, Sandlund N.
p. 42
2012

Nasjonal kartlegging av biologisk mangfold - kyst. Diskusjon og forslag til revidering av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkeolområder

Trine Bekkby, Frithjof Emil Moy, Heidi Olsen, Torjan Bodvin, Ellen Sofie Grefsrud, Sigurd Heiberg Espeland, Bøe Reidulv, Eli Rinde
NIVA (6446-2012) p. 45
2011

Viktige naturtyper langs kysten

Torjan Bodvin, Henning Steen, Frithjof Emil Moy, Ellen Sofie Grefsrud
Havforskningsrapporten 2011. Fisken og havet, særnr. 1–2011 p. 51-52
2009

Bunnforhold og kamskjellforekomster – kartlegging av to områder i Froan.

Olsen H.A., Bøe R., Totland O & Grefsrud E.S
Norges geologiske Undersøkelser, Rapport no 2009.044 p. 43
2007

Hjerteskjell (Cerastoderma edule) – kunnskapsstatus for ressursbiologi, miljøeffekter av fiske og forvaltningsstrategier.

Grefsrud E.S. & Strand Ø.
p. 20
2006

Predation on cultured and wild scallops Pecten maximus L. by the crab Cancer pagurus L

Ellen Sofie Grefsrud, Tore Høisæter
p. 44
1999

Crab (Cancer pagurus) predation on scallop (Pecten maximus) - handling time and predation behaviour related to scallop size

Grefsrud, Ellen Sofie
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)