Gå til hovedinnhold

Lite smitte i utvandrende villaks og sjøørret


Laksesmolt, en liten laks.

I fjor ble 138 villfisk undersøkt i overvåkingen av utvalgte virus og en bakterie hos ung villaks og sjøørret.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskingsinstituttet

Det er trolig lite virus- og bakteriesmitte fra oppdrettsfisk til villfisk.

Det viser fjorårets undersøkelse av virus og bakterier i utvandrende villaks (postsmolt) og sjøørret.

Årlig sjekker Havforskningsinstituttet om villaks og sjøørret blir påvirket av fire utvalgte virus fra oppdrettsfisk. I 2023 ble også en bakterie som medfører alvorlig sykdom hos laksefisk lagt til på sjekklisten.

– Av de 138 villfiskene som ble undersøkt, testet tre positivt for SAV, tre for ILAV, seks for PRV-1 og 10 for PMCV. Ingen fisk testet positivt for bakterien Renibacterium salmoninarum, sier forsker Abdullah S. Madhun.

Alle disse virusene kan gi sykdommer hos fisken, men nivåene av virus som ble funnet, karakteriseres som svært lave.

– Funnene av virus er usikkert siden det var indikasjoner på svært lavt nivåer. Av den grunn kan det være et falskt positivt resultat, sier HI-forskeren.

Tester fisk fra områder med mye oppdrett

Undersøkelsene er gjort på 50 postsmolt av laks som er fanget i Boknafjorden, 50 postsmolt av laks fra Hardangerfjorden og 38 sjøørret tatt utenfor Hitra.

– Dette er oppdrettsintensive områder der oppdrettsfisken har ulike sykdomsprofiler. Dersom villfisk blir påvirket av oppdrettsfisken mtp smitte, så venter vi å finne slik smitte i villfisk som er fanget i disse områdene, sier Madhun.

Sjekker for bakterie som kan forårsake alvorlig sykdom

2023 var det første året der forskerne undersøkte om villfisken var smittet av bakterien Renibacterium salmoninarum. Denne kan gi den meldepliktige og alvorlige sykdommen bakteriell nyresyke (BKD) som rammer laksefisk.

– Før 2022 var den siste kjente påvisningen av denne bakterien fra 2019. Da ble den funnet hos villfanget stamfisk til kultivering på Vestlandet, men fra desember 2022 er det påvist eller mistanke om BKD ved 14 oppdrettsanlegg i Norge, sier Madhun.

Denne økningen i utbrudd gjorde at det også ble innført test for dette viruset i villfisk i fjor.

– Sjøørreten som ble testet ble fanget i et område som hadde ni BKD-utbrudd i fjor, men postsmolten var fra områder uten BKD påvisning. Ingen av fisken, hverken sjøørret eller postsmolt, var smittet med denne bakterien, sier han.

Støtter tidligere funn

Funnene i årets rapport utfyller og støtter tidligere overvåkingsresultat.

– Resultatene av overvåkingsprogrammet tyder på at det er svært lav forekomst av smitte i utvandrende villaks og sjøørret, sier Madhun.

Det kan også se ut som det er lav smitte fra oppdrettsfisk til villfisk:

– Det ser ut som utbredelsen av infeksjoner hos villfisken, forårsaket av de undersøkte virusene og bakterien, ikke er betydelig påvirket av forekomsten av disse infeksjonene i fiskeoppdrett. Resultatene kan også tyde på at det er lite sannsynlig at villfisk fungerer som et reservoar for de undersøkte virusene og bakterien, seier Madhun.

Oppdrag fra Mattilsynet

Denne overvåkingen gjennomføres årlig på oppdrag fra Mattilsynet. Prøvene tas av fisk som blir samlet inn som del av Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO).

Referanse:

Abdullah Sami Madhun, Ørjan Karlsen og Rune Nilsen. Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2023 — Screening of Atlantic salmon postsmolts from Boknafjorden and Hardangerfjorden and sea trout from Hitra for pathogen infections. Rapport fra havforskningen 2024-13.