Gå til hovedinnhold

Over 30 prosent dødelighet på laksesmolt fra Hardanger og Sogn


Feltarbeid lakselus i Etne
Fotograf: Rune Nilsen, Havforskningsinstituttet

Det viser beregningen av dødelighet som er gjort etter at antall lus på vill, utvandrende laks fra de to fjordene er undersøkt i den årlige lakselusovervåkingen.

Disse resultatene er basert på trålundersøkelser.

I tillegg viser undersøkelsene av sjøørret som ble fanget i ruser at disse jevnt over har enda mer lus enn laksesmolt fanget i trål.

– Grovt sett har vi vurdert at det er høy lakselusrelatert dødelighet på sjøørret i alle produksjonsområdene fra Rogaland (PO2) til og med Trøndelag (PO7), sier Ørjan Karlsen som leder Havforskningsinstituttets satsning på lakselusforskning. 

Flere fjorder har mye lakselus

Høy lakselusrelatert dødelighet betyr at det er beregnet at over 30 prosent av den utvandrende ungfisken (postsmolt) dør som følge av lakselus.

I følgende områder som også er undersøkt med trål, estimeres dødeligheten på utvandrende postsmolt til å ligge på mellom 10 og 30 prosent:  

  • Boknafjorden
  • Nordfjord
  • Romsdalsfjorden

I Vågsfjord er dødeligheten beregnet til å være under 10 prosent, men i dette området er tallene på lus på fisken som ble fanget trolig underestimert. Det skyldes at trålingen ble gjort relativt nær elver med utløp i fjorden.

Bedre i nord og sør

Det er mindre lus på vill laksefisk lenger nord, men det er variasjon innen produksjonsområdene i rom og tid.  

På Sørlandet var det lite lakselus på sjøørret.  

Ser ingen bedring til tross for mange tiltak

Villaks er spesielt utsatt for lakselus om våren/tidlig sommer når de unge fiskene (laksesmolt) skal svømme fra elvene der de har tilbragt de første årene av livet og ut i oppvekstområdene i havet.

– For å komme fram til oppvekstområdene må de svømme gjennom områdene med lakseoppdrett, sier Karlsen.

På dette tidspunktet er fisken fremdeles liten, gjerne rundt 20 gram, og tåler derfor ikke å få veldig mange lus på seg.

Dersom smittepresset i fjordene og langs kysten er lavt i perioden når laksesmolten vandrer, kan den komme seg ut i havet med lite lus.

– På Vestlandet er det dessverre mange år siden dette skjedde sist. På tross av at en rekke tiltak er iverksatt fra næring og myndigheter, ser vi foreløpig ingen tydelig forbedring, sier Karlsen.  

Lusesmitten på laksen varierer naturlig nok i fjordene som forskerne undersøker. 

Sjøørreten lever blant lusene hele sommeren

Også sjøørret er utsatt for lakselus. I motsetning til laks, oppholder sjøørret seg i fjord- og kystområdene hele sommeren. Det gjør den enda mer utsatt for lakselus enn villaksen som «bare» svømmer gjennom lusebeltet.

– Mengden lus som vi har sett i år, betyr dessverre at dette sannsynligvis går hardt utover sjøørreten. Dette ser ut til å gjelde de aller fleste av de undersøkte områdene på Vestlandet og Midt-Norge, sier Karlsen.

Om overvåkingen

Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er oppdragsgivere for HI sitt overvåkingsprogram for lakselus på vill laksefisk (NALO). Overvåkingen gjennomføres i samarbeid med NINA og NORCE.

Referanse

Ø. Karlsen, mfl., En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene 2023 — Sluttrapport til Mattilsynet fra den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (NALO). Rapport fra havforskningen 2023-58.