Gå til hovedinnhold

Utredning av prioriterte områder for tiltak mot stillehavsøsters i Vestfold

Sammendrag

Stillehavsøsters er en invaderende, fremmed art som nokså nylig er kommet til Norge, og allerede blitt tallrik mange steder langs Skagerrakkysten. Det er en robust art med vide toleransegrenser og et stort formeringspotensial. Norges målsetting er å holde forekomstene av stillehavsøsters lave, slik at negative effekter av denne fremmede arten blir begrenset. Denne rapporten er bestilt av Fylkesmannen i Vestfold og beskriver i grove trekk forekomstene i fylket. Den sikter mot å konkretisere og prioritere typer av områder i Vestfold hvor forekomster av stillehavsøsters bør bekjempes på kort sikt og hvordan det kan gjøres på en rasjonell måte. Områder som i første rekke er omtalt med hensyn til trusler og tiltak er naturvern-, frilufts- og grunne bløtbunnsområder, ålegressenger og skjellbanker.