Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 34-2016)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH og THC) i sedimenter fra 19 lokaliteter i MAREANO-området, inkludert 11 sedimentkjerner. Fra noen av lokalitetene er det også målt bromerte flammehemmere (PBDE) og klorerte miljøgifter (PCB og plantevernmidler). Prøvene ble samlet inn i 2015 nord og sør for Skjoldryggen i Norskehavet, og øst i den norske delen av Barentshavet.