Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av organiske miljøgifter i fisk, skalldyr og sedimenter fra norske havområder de siste 20 årene (Rapport fra Havforskningen nr. 29–2016)

Sammendrag

Rapporten viser målinger av PCB, klorerte pesticider, bromerte flammehemmere og hydrokarboner i fisk (lever/muskel/helfisk) og i tre skalldyrarter samlet av Havforskningsinstituttet de siste 20 årene, samt målinger av PAH i sedimenter fra de siste fire årene. Mens nivåer av PBDE og PAH i fisk ligger under eller rett over målegrensen, varierer nivåene av PCB og klorerte pesticider kraftig. Dette er avhengig av flere faktorer som trofisk nivå, fiskens størrelse, alder m.m. Generelt er det funnet høyere nivåer i Nordsjøen enn i Norskehavet og Barentshavet.