Gå til hovedinnhold

Program for overvåking av fôr til landdyr

— Årsrapport for prøver analysert av Havforskningsinstituttet i 2022

Sammendrag

Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for landdyr fôr utføres på vegne av Mattilsynet, og Havforskningsinstituttet utførte i 2022 et utvalg av analyseporteføljen i dette overvåkingsprogrammet. Det ble motatt 39 prøver av fôr til drøvtyggere, som ble analysert for ulovlige prosesserte animalske proteiner (PAP) og Salmonella ved Havforskningsinstituttet. Resultatene viste ingen funn av ulovlig PAP eller bakterien Salmonella i fôrene som ble undersøkt i 2022. 

Bakgrunn

Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for landdyr fôr (OK-program 43363) utføres på vegne av Mattilsynet som en del av Norges oppfølging av nasjonalt og Europeisk regelverk på dyrefôr. Programmet gjennomføres for å få et situasjonsbilde av fôrområdet med hensyn på mulige risikofaktorer for folkehelse, dyrehelse og miljø. Havforskningsinstituttet (HI) utfører en del av analyseporteføljen i dette overvåkingsprogrammet. 

I OK-program fôr til landdyr i 2022 ble det mottatt 39 prøver av fôr. Prøvene ble analysert for prosesserte animalske proteiner (PAP) og Salmonella. Alle prøver var fôr til drøvtyggere, bl.a. storfe, melkekyr, lam og geit. Det ble tatt ut prøver fra virksomheter som produserer/selger fôr til landdyr, med ulik geografisk fordeling og på ulike tidspunkt av året. 

Det er Mattilsynets hovedkontor som utarbeider en årlig prøvetakningsplan, og inspektører ved Mattilsynet er ansvarlige for uttak og forsendelse av prøver. Ved mottak hos Havforskningsinstituttet (HI) blir prøvene registrert og anonymisert før analyse. HI er utpekt som nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for fagområdene animalske proteiner i dyrefôr og analyser og testing av zoonoser (Salmonella).

Resultater

Prosessert animalsk protein (PAP)

Prosessert animalsk protein (PAP) kommer fra den engelske beskrivelsen «processed animal protein». Dette består av materiale av animalsk opprinnelse som må bearbeides før det kan brukes som fôr til produksjonsdyr. Eksempler på PAP er beinmel, fiskemel, blodmel, fjørmel fra fjørfe og insektmel.

Regelverket som er mest sentralt gjeldende PAP er TSE-forskriften. Den har som formål å forebygge, ha kontroll med og utrydde overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som beskriver en gruppe hjernesykdommer som karakteriseres ved et svampeaktig utseende under mikroskop. Dette er en progressiv og dødelig sykdom som påvirker hjerne og nervesystemet til mange dyr, inkludert mennesker.

TSE-forskriften ble opprettet i EU, og Norge, etter det store utbruddet i Storbritannia på 1990-tallet av sykdommen kugalskap (bovine spongiform encefalopati; BSE). BSE rammet storfe, men ble også påvist å kunne overføres fra dyr til dyr eller fra dyr til mennesker der smittestoffet er antatt å være prioner. TSE-forskriften setter strenge begrensinger i bruk av PAP til fôr. I tillegg kommer animaliebiproduktforskriften som setter også forbud mot å fôre dyr med bearbeidet protein fra samme art. Forbudene i TSE-forskriften har gradvis lettet de senere år. I 2021 ble det lov å bruke PAP fra svin til fjørfe, og PAP fra fjørfe til svin. Artsbarriæren blir fremdeles opprettholdt samt forbudet om bruk av PAP fra drøvtyggere. For fôr til drøvtyggere er det fremdeles forbudt å bruke PAP, med unntak av fiskemel i melkeerstatning til ikke-avvente drøvtyggere. Det er også tillatt å bruke ikke-ruminant kollagen og gelatin, ikke-ruminant hydrolyserte protein, ruminant hydrolyserte proteiner fra hud, egg og eggprodukter, melk og melkeprodukter samt råmelk og derivater fra råmelk.

Innhold av animalske produkter i fôr og fôringredienser identifiseres i mikroskop med bakgrunn i karakteristiske trekk ved partikler fra de animalske produktene. Komponenter med unike karakteristika kan være muskelfibre, brusk, bein, hår, blod, fjær, eggeskall, fiskebein og fiskeskjell. Det må være funn av over 5 partikler per komponent før prøven blir karakterisert som positiv.

Innhold av forbudte prosesserte animalske proteiner (PAP), dvs mel av kjøtt, fisk, bein og innmat fra drøvtyggere ble undersøkt i 39 fôr til landdyr i 2022. Innhold av insekter ble ikke vurdert. Resultatet fra undersøkelsen viste ingen påvisning av PAP (Tabell 1).

Salmonella

Enteriske bakterier i slekten Salmonella infiserer og vokser i tarmen hos dyr og mennesker, er globalt en av de vanligste årsakene til matforgiftning og gastroenteritt, og kan forårsake alvorlig sykdom og i enkelte tilfeller død. Smitteveien er fekal-oral, og skjer som oftest via kontaminerte næringsmidler. Det finnes over 2500 serovarianter av Salmonella, hvor de vanligste i Norge er S. Enteritidis og S. Typhimurium. Det er nulltoleranse for Salmonella (0 cfu/g) i fôrmidler til matproduserende landdyr.

I Norge er Salmonella et relativt lite problem sammenlignet med andre land, som følge av historisk effektive kontrolltiltak i husdyrproduksjonen, kaldt klima og desentralisert husdyrhold. Norskproduserte husdyr er derfor sjelden smittet med Salmonella, og det påvises sjelden Salmonella i norskproduserte kjøtt- og fjørfeproduker.

Bakterien Salmonella ble undersøkt i 20 fôr til landdyr i 2022. Resultatet fra undersøkelsen viste ingen påvisning av Salmonella (Tabell 2).

Analyser

Laboratoriene ved HI er akkreditert av Norsk akkreditering etter standarden ISO-EN 17025. HI er også utpekt som NRL for PAP metodene (fagområdet; animalske proteiner i dyrefôr) og Salmonella i sjømat (fagområdet; analyser og testing av zoonoser). Ved påvisning av PAP eller Salmonella blir Mattilsynet varslet gjennom et eget varslingssystem.

PAP-metoden er basert på gjeldende Standard Operating Procedure (SOP): «EURL-AP SOP slide preparation and mounting» og «EURL-AP SOP use of staining reagents» (http://eurl.craw.eu/en/187/method-of-reference-and-sops) etablert av EU Reference Laboratory for Animal Proteins (EURL-AP). Metoden skal kontrollere innhold av PAP i fôr og har en deteksjonsgrense på 0,1% (w/w) inklusjon av animalske proteiner. I mikroskopimetoden skal det kunne skilles mellom innslag i fôr fra pattedyr, fugler og fisk.

Fôr analyseres for tilstedeværelsen av Salmonella med ISO 6579-1:2017. Denne metoden inkluderer oppformering i to selektive buljonger, fulgt av utstrykning på to selektive agarskåler. Eventuelle funn bekreftes ved bruk av MALDI-TOF-MS og sendes til Veterinærinstituttet for serotyping.

Tabeller

Tabell 1. Prosesserte animalske proteiner

Resultater for analyse av prosesserte animalske proteiner (PAP) i fôr til landdyr mottatt i 2022. Resultater oppgis som «påvist» eller «ikke påvist», enhet er per prøve.  

Prøvenummer

Prøvenummer (Mattilsynets)

Region

Prøvemateriale

PAP (/prøve)

2022-377/1

90222009194

Stor-Oslo

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-378/1

206

Sør og Vest, Bergen og Omland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-378/2

207

Sør og Vest, Bergen og Omland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-378/3

208

Sør og Vest, Bergen og Omland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-660/1

10422035005

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-796/1

1.10422E+11

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-796/2

2.70422E+11

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-844/1

9572

Nord, Troms og Svalbard

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-845/1

60422037854

Stor-Oslo

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-910/1

 2022-00109

Sør og Vest, Sunnhord og Haugalandet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-910/2

 2022-00108

Sør og Vest, Sunnhord og Haugalandet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1142/1

1.30522E+11

Sør og Vest, Sør-Rogaland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1142/2

1.30522E+11

Sør og Vest, Sør-Rogaland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1231/1

2.10622E+11

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1232/1

 2022-00041

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1233/1

 2022-00046

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1233/2

 2022-00047

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1235/1

 2022-00050

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1236/1

 2022-00052

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1236/2

 2022-00053

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1522/1

9605

Nord, Troms og Svalbard

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1619/1

 2022-00090

Sør og Vest, Sør-Rogaland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1619/2

 2022-00091

Sør og Vest, Sør-Rogaland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1862/1

90922085323

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1862/2

90922085324

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1862/3

90922085325

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1863/1

90922085317

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1864/1

1.50922E+11

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1866/1

1.50922E+11

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-2058/1

 2022-00568

Øst, Gudbrandsdal

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-2058/2

 2022-00569

Øst, Gudbrandsdal

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-2059/1

 2022-00575

Øst, Gudbrandsdal

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-2167/1

9579

Nord, Troms og Svalbard

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-2168/1

1.41022E+11

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-2476/1

81122108168

Sør og Vest, Bergen og Omland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-2476/2

81122108169

Sør og Vest, Bergen og Omland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-2477/1

3.11022E+11

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-2477/2

3.11022E+11

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-2478/1

1.71122E+11

Region Stor-Oslo

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-377/1

90222009194

Stor-Oslo

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-378/1

206

Sør og Vest, Bergen og Omland

Landdyrfôr

Ikke påvist

 

Tabell 2. Salmonella

Resultater for analyse av Salmonella i fôr til landdyr mottatt i 2022. Resultater oppgis som «påvist» eller «ikke påvist», enhet er per 25g prøve.

Prøvenummer

Prøvenummer (Mattilsynet)

Region

Prøvemateriale

Salmonella (/25g)

2022-377/1

90222009194

Stor-Oslo

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-378/1

206

Sør og Vest, Bergen og Omland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-378/2

207

Sør og Vest, Bergen og Omland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-378/3

208

Sør og Vest, Bergen og Omland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-660/1

10422035005

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-796/1

1.10422E+11

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-796/2

2.70422E+11

Midt, Sør-Innherred

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-844/1

9572

Nord, Troms og Svalbard

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-845/1

60422037854

Stor-Oslo

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-910/1

 2022-00109

Sør og Vest, Sunnhord og Haugalandet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-910/2

 2022-00108

Sør og Vest, Sunnhord og Haugalandet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1142/1

1.30522E+11

Sør og Vest, Sør-Rogaland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1142/2

1.30522E+11

Sør og Vest, Sør-Rogaland

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1231/1

2.10622E+11

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1232/1

 2022-00041

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1233/1

 2022-00046

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1233/2

 2022-00047

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1235/1

 2022-00050

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1236/1

 2022-00052

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

2022-1236/2

 2022-00053

Øst, Mjøsområdet

Landdyrfôr

Ikke påvist

 

 

Konklusjon

Det var ingen funn av ulovlig PAP eller bakterien Salmonella i fôrene til landdyr som ble undersøkt i 2022.