Gå til hovedinnhold

NorKyst800: versjoner og arkiver

— Oversikt over versjoner og arkiver av NorKyst800 som hittil er brukt for modellering av det fysiske miljø i norsk kystsone - med fokus på implikasjoner for lakselusmodellen til Havforskningsinstituttet

Sammendrag

NorKyst800 er et strømmodellsystem som bruker den åpent tilgjengelige modellen ROMS (Regional Ocean Modeling System) til å gjenskape strøm, hydrografi og vannstand i den norske kystsonen. Modellen har en horisontal oppløsning på rundt 800 m x 800 m og tilstrekkelig oppløsning vertikalt for de fleste kystapplikasjoner, og den er etablert for å nedskalere det fysiske miljøet i havområdene rundt norskekysten til også å kunne simulere tilsvarende i de største fjordene. NorKyst800 krever mye regnekraft, og modellsystemet har gjennomgått en kontinuerlig forbedring siden oppstarten i 2010. Resultater fra NorKyst800 har til nå vært brukt i mer enn 80 fagfellevurderte artikler, og modelldata har inngått i flere rådgivningsoppgaver samt inngår i overvåkningstidsserier. Ettersom slike modellsystemer gjennomgår kontinuerlige endringer som også må tilpasses regnekraften som er tilgjengelig, må man som oftest bruke flere litt inkonsistente data-arkiver når man skal sette sammen til en lengre tidsserie. For å ha en bedre dokumentasjon på hvilke forskjeller de ulike versjonene og arkivene av NorKyst800 har, beskriver vi med denne rapporten detaljert de ulike oppsettene samt hvilke utslag dette gir på resultatene. I alle tilfeller viser valideringsanalysene at NorKyst800-arkivene alltid har produsert tilfredsstillende resultater som får frem den store variabiliteten i tid og rom man har for strøm og hydrografi i kystsonen. At den naturlige variabiliteten gjerne er større enn usikkerheten er viktige momenter som alle anvendelser av NorKyst800-data må ta hensyn til.