Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 1 - 2015: Omsetning av tilført partikulært organisk materiale i fjordbasseng med dype terskler

Sammendrag

Utviklingen i fiskeoppdrettsnæringen har ført til at økende antall anlegg blir lokalisert over dypere vann i store fjordområder. Dette medfører at de organiske partikulære utslippene fra fiskeoppdrett (fekalier og forspill) i større grad sedimenterer under terskeldypet i store fjorder. Store fjorder har som regel dypere terskler (> 100 m), men det er begrenset kunnskap om naturlig oksygenforbruk og dermed tilførsel og omsetning av labilt karbon (Fc gC/m2/måned) i denne type fjordbasseng.