Gå til hovedinnhold

– Hav og kyst står overfor en betydelig risiko


not i bølgete hav med mange måser flyende rundt

Tap av naturmangfold kombinert med klimaendringer er en risiko for fiskerinæringen, skriver havforskerne. 

Fotograf: Paolo Cipriani / Havforskningsinstituttet

Tap av naturmangfold sammen med klimaendringer fører til store omveltninger i de marine økosystemene. Det er usikkert hvilke konsekvenser det kan få for næringsliv og samfunnet vårt, skriver havforskerne. 

«Norske hav- og kystområder står overfor en betydelig fremtidig naturrisiko.

Klimaendringer gir endringer i de marine økosystemenes produktivitet, artsmangfold, struktur, dynamikk og robusthet.  

Det er usikkert hvilken konsekvens det får for økosystemtjenester til samfunnet og de ulike næringene knyttet til disse tjenestene. 

Samtidig bidrar næringsaktivitet til samlet påvirkning på våre kyst- og havressurser, særlig på sokkel og inn mot kyst og fjorder der aktiviteten er størst».

Det skriver Havforskningsinstituttet (H) i et høringssvar til Naturrisikoutvalget.

Tar for seg marine økosystemer, fiskeri, havbruk og sjømat 

Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2022, og skal levere sin utredning innen årets slutt.

Mandatet til utvalget er å beskrive naturrisiko og vurdere hvordan ulike sektorer berøres direkte eller indirekte, gjennom endrede rammevilkår. 

–  Fiskerinæringen vil bli direkte rammet av tap av naturmangfold, om svekkede økosystemer gir mindre fisk i havet, sier forskningssjef Frode Vikebø.  

– Mens andre sektorer, for eksempel oppdrettsnæringen, kan oppleve indirekte konsekvenser, som strengere rammevilkår dersom de bidrar til ytterligere tap av naturmangfold. 

FN sitt internasjonale naturpanel peker på fem hovedårsaker til tap av naturmangfold: 

  • Overhøsting 
  • Arealbruk 
  • Forurensning 
  • Klimaendringer 
  • Invaderende arter 

– I vårt høringssvar knytter vi disse årsakene til de overordnede temaene vi jobber med på HI, sier Vikebø. – Det er marine økosystemer, fiskeri, havbruk, og trygg og sunn sjømat.

Les hele høringssvaret her (lenke til PDF).