Gå til hovedinnhold

Føreslår støygrense for seismikk nær gytefelt


foto av båt med kabler etter seg

Seismikkfartøyet "Geo Pacific" på oppdrag for HI utanfor Vesterålen sommeren 2009.

Fotograf: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet

Forskarane er klare med årets råd om støy frå seismikk, elektromagnetiske undersøkingar, sprenging under vatn og havvind.

– Fisk og sjøpattedyr høyrer godt og brukar lyd til kommunikasjon, paringsleik eller overleving. Menneskeskapt støy kan forstyrre dette, seier forskar Lise Doksæter Sivle.

Ho leiar arbeidet med den årlege kunnskapsoppsummeringa frå HI om støy i havet, med råd til myndigheitene.

No er 2023-rapporten ute, som dekker seismikk, elektromagnetiske undersøkingar, sprenging under vatn og havvind. Les heile forskingsrapporten.

Føreslår å gå over til støygrense på seismikk

For seismik er råda kart som viser kor du ikkje bør skyte seismikk til kva tider. I hovudsak gytefelt og gytetidspunkt for viktige fiskeartar.

– Tidlegare har vi operert med ei avstandsgrense, men nytt av året er at vi føreslår å gå over til ei støygrense. Det kan innebere at oljeleiteselskap kan skyte seismikk nærare dei viktige felta om dei kan dokumentere at dei held seg under støygrensa, seier Sivle.

Rådet er basert på ferske forskingsresultat som viser at gytande fisk ikkje stikk av frå gyteområdet så lenge støyen er under eit visst nivå.

I tillegg er områda og periodene for nordsjøtorsk, kysttorsk, augepål og kvitting oppdaterte i karta.

Råda som gjeld seismikk

 • Havforskningsinstituttet fraråder seismikkundersøkelser i viktige gytefelt for enkelte fiskebestander i gyteperioden, samt konsentrerte gytevandringsruter i perioder for slik innvandring. Hvilke bestander som inkluderes baseres på ulike kriterier viktigheten av bestanden og for risiko for at påvirkningen fører til populasjonseffekter. Vurderingen er beskrevet i detalj i Vedlegg 1 (delkapittel 7.1).
 • Havforskningsinstituttet fraråder seismikk i en buffersone rundt gyteområdet og gytevandringsområdet på 20nmi for ordinære undersøkelser og 5nmi for borestedsundersøkelser. Alternativt må det dokumenteres at lydnivået ikke overstiger 145 dB re 1μPa2s SEL integrert over 10 sekund i gyte/gytevandrings området, og prosedyren som beskrevet over følges.
 • Havforskningsinstituttet fraråder seismikkundersøkelser i områder og perioder hvor intensivt beite for bardehval forekommer.
 • Kart for gyte-, gytevandrings- og beiteområder er slått sammen til rådgivningskart for 2 ukers bolker gjennom året. Rådgivningskart for 2023, samt beskrivelse av kartlag og hvordan disse kan lastes ned finnes i Vedlegg 1. Disse inngår også i meldesystemet til Oljedirektoratet.
 • Havforskningsinstituttet fraråder seismikkundersøkelser i områder med høy tetthet av grønlandshval og råder til at det brukes en dedikert observatør ved seismikkundersøkelser i områder hvor denne kan påtreffes. Dersom en grønlandshval påtreffes innen en radius på 1000m tilråder Havforskningsinstituttet at seismikkskyting avventes i 30 minutter så lenge dyret ikke lenger er nærmere enn1000 m unna, og at ramp up brukes når seismikk starter opp igjen.
 • Kart over områdene hvor dette er anbefalt finnes i Vedlegg 1.

Dekker også «dynamitt» og havvind

Rapporten tar også føre seg undersjøiske sprengingar. Forskarane gir ei rekke råd for korleis sprengladningar kan gjere minst mogleg skade på dyra i nærleiken.

– Du kan for eksempel legge ut boblegardin, eit røyr med ein straum av luftbobler, rundt ladningen. Dette dempar den høge lydpulsen som forplantar seg i vatnet, forklarer forskaren.

Råda om sprenging under vatn

 • Sprengningsarbeider i sjø bør planlegges med tanke på marint liv på et tidlig tidspunkt i prosjekteringen. Her bør det gjøres lokale vurderinger blant annet for å ta hensyn til eventuelle gytefelt.
 • Havforskningsinstituttet tilrår å bruke boblegardin ved sprengningsarbeid i sjø.
 • Havforskningsinstituttet tilrår å dele opp salvene i mindre delladninger (sekvensiell sprengning). Havforskningsinstituttet anbefaler å sette av salvene når sjøforholdene i seg selv gir god demping, altså ikke ved speilblank overflate.
 • Ved sprengning brukt i forbindelse med utfyllinger i sjø tilrår Havforskningsinstituttet at ladningen plasseres i rør i fyllingen, og ikke på fyllingsfot.
 • Man bør ta hensyn til forurensningsfare, i form av både partikler og kjemisk forurensning, fra sprengningsarbeider. Særlig gjelder dette i nærheten av oppdrettsanlegg for blåskjell.
 • Havforskningsinstituttet fraråder at sprengningsarbeid i sjø gjennomføres i gyteområder når fisken gyter samt i tiden rett etterpå, dette for å skjerme egg og yngel.
 • Havforskningsinstituttet tilrår at det utvises ekstra aktsomhet ved sprengningsarbeider i sjø dersom dette medfører irreversible endringer i strukturer og substrat i gyteområder. Dette rådet gjelder hele året.

Veit ikkje nok om lyd frå havvind

Når det gjeld havvind er forskarane tydelege på at kunnskapsgrunnlaget er tynt, men at meir kunnskap er på veg.

Dei rår generelt frå vindkraftutbygging i område som er spesielt viktige for økosystemet.

– Men det er store skilnader i støy frå eit anlegg til eit anna. Vi rår til å velje turbinar og fortøyning som bråkar minst mogleg. For eksempel at det ikkje blir konstant rykking og napping i ankerkjetting, som er vist å vere ei kjelde til støy, sier Sivle.

Råda for støy frå vindkraftanlegg

 • Havforskningsinstituttet fraråder vindkraftutbygging i områder som er spesielt viktig for økosystemet og bestander som er viktig for bærekraftig bruk av ressurser, som gyteområder og gytevandringsruter for fisk, kasteområder for sel og beiteområder for sjøpattedyr. Hvilke arter som inkluderes, vurderes ut ifra hvilke som har en risiko for populasjonseffekt som følge av påvirkningen. Disse er de samme som for seismikk, som er gjennomgått i Vedlegg 1. 
 • Havforskningsinstituttet anbefaler bruk av støydempende tiltak som boblegardin under utbygging, og at man unngår utbyggingsarbeid i gyteperioder for fisk, samt beite og kasteperioder for sjøpattedyr, i og nær områder dette gjelder. 
 • Havforskningsinstituttet anbefaler bruk av materialer i fortøyning av flytende vindturbiner som lager minst mulig støy ved bevegelser av turbinene, f.eks unngå rykking og napping i forankring. 
 • Havforskningsinstituttet anbefaler innsamling av data for å undersøke i hvilken grad, vindkraftanlegg endrer lydbildet. Innsamlete data bør være åpent tilgjengelig. 

Referanse

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Guosong Zhang, Tina Kutti, Caroline Durif, Henning Wehde og Endre Grimsbø «Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet – Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2023». Rapport fra havforskningen 2023, 2 (2023). Lenke til nettrapport.