Gå til hovedinnhold

Mye lakselus på sjøørret


Bilde av en sjøørret med lakselus.

Sjøørret med lakselus.

Fotograf: Rune Nilsen / Havforskningsinstituttet

Over halvparten av observert sjøørret på Vestlandet har så mye lakselus at den risikerer problemer.

Dette kommer fram i den foreløpige rapporten fra den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (NALO). Endelig rapport kommer i løpet av høsten.

– De høyeste påslagene på sjøørret er foreløpig registrert fra Boknafjorden til Nordfjord. Overvåkingen på sjøørret fortsetter på flere steder i Sør-Norge samtidig med at den også starter opp videre nordover i landet utover i juni og juli, sier Rune Nilsen som er ansvarlig for NALO ved Havforskningsinstituttet.

For villaksen er situasjonen noe bedre, og kan kort oppsummeres slik:

– Av de fem fjordområdene som er undersøkt, er det også i år Sognefjorden som kommer verst ut, sier han.

Også i Hardanger er det en god del lus på utvandrende laksesmolt, men noe mindre enn i 2021. I Boknafjorden, Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden ble det funnet lite lus på de fleste undersøkte individer. I Romsdalsfjorden er imidlertid antall undersøkte fisk lavt.

Bilde av sjøørret som ligger på hvitt underlag. Fisken har mange lakselus, i tillegg har noen falt av og ligger på underlaget.kselus både
Sjøørret med lakselus.
Foto: Rune Nilsen / HI

Ulike leveområder

Årsaken til den store forskjellen på laks og sjøørret skyldes at de ikke oppholder seg på samme sted:

– Mens postsmolt av villaksen svømmer fort gjennom fjorden og ut i havet når den har blitt stor nok til å forlate elvene, oppholder sjøørreten seg i fjordene og langs kysten i større deler av året. Her ligger også oppdrettsanleggene som lusene kommer fra, sier Nilsen.

Finner over 100 lus på enkeltfisker

– Førstegangsutvandret sjøørret på 20–30 gram ble ofte funnet med mange titalls lakselus på finnene og på kroppen. I mange tilfeller er det mer enn 100 lakselus på hvert individ, sier Nilsen.

Selv om det oftest er unge larvestadier av lakselus, resulterer de store påslagene i ødelagte finner og åpne sår på huden til fisken.

Nærbilde av en ryggfinne på en sjøørret. Ryggfinnen har store skader som følge av at lakselus har spist på den.
Nærbilde av ryggfinnen til en sjøørret. Ser du nøye på den, kan du se at det sitter flere lus der. Ryggfinnen har skader etter luseangrep.
Foto: Rune Nilsen / HI

Små fisk tåler lite lus

Laboratorieforsøk hos små laksefisk viser at en mengde på mer enn 0,1 lakselus per gram kroppsvekt hos fisken, gir begynnende problemer. Øker mengden til mer enn 0,3 lus per gram kroppsvekt, kan det være dødelig.

– Siden sjøørret i naturen har muligheten til å oppsøke ferskvann, et miljø som lakselusen ikke tåler, vet vi ikke sikkert om de høye lusetallene vi observerer på sjøørret resulterer i dødelighet. Det er likevel tydelig at de ikke kan tilbringe lang tid i fjordene uten å få problemer med lakselus, sier Rune Nilsen.

Om overvåkingen

Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er oppdragsgivere for HI sitt overvåkingsprogram for lakselus på vill laksefisk (NALO). I år blir det gjennomført i samarbeid med NINA og NORCE.

Referanse:

R. Nilsen, m.fl., Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2022 — Framdriftsrapport til Mattilsynet. Rapport fra havforskningen 2022-19.