Gå til hovedinnhold

Har oppdatert rådene for seismikk og annen støy


Forskere i arbeidstøy på båt senker utstyr i fjorden.

Forskerne senker luftkanoner i fjorden for å skyte seismikk som del av et forskningsprosjekt.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

For første gang er den truede polartorsken tatt med i rapporten som samler havforskernes råd og kunnskap om menneskeskapt støy i havet.

– Fisk og sjøpattedyr hører svært godt, og kan forstyrres av lyder fra ulike menneskelige aktiviteter, sier forsker Lise Doksæter Sivle ved Havforskningsinstituttet (HI).

Sivle leder arbeidet med HIs rapport om menneskeskapt støy i havet, som kommer ut hvert år. Rapporten for 2022 er nettopp publisert og dekker temaene seismikk, elektromagnetiske undersøkelser, sprengningsarbeider i sjø og vindkraftanlegg til havs.

Les rapporten her: Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet

Fraråder seismikk i gyteområder

De fleste endringene i forhold til fjorårets rapport ligger i de oppdaterte frarådingskartene. De viser områdene og periodene hvor havforskerne fraråder ulike typer støy.

– Endringene skyldes i hovedsak oppdatert kunnskap om gyteområder for fisk, da det frarådes å bruke seismikk i viktige gyteområder, sier Sivle.

Dette gjelder for artene nordsjøtorsk, nordøstarktisk torsk (skrei) og brisling.

I tillegg er det kommet inn en helt ny art: polartorsk. Dette er en nøkkelart i Barentshavet, og står på rødlisten som «sterkt truet».

– Tidligere har vi ikke hatt gode gytekart for å bruke i frarådingskartene, men nå er den inkludert. Det medfører en del flere områder i Barentshavet som frarådes for seismikk i gyteperioden for polartorsk, sier forskeren.

Råd om bruk av hvalobservatør

I tillegg til gyteområder for fisk inneholder frarådingskartene viktige beiteområder for bardehval. Ny kunnskap om hvor og når bardehvalene knølhval, finnhval og vågehval beiter har ført til noen endringer i disse kartene.

For første gang har forskerne i år også tatt med et kart som viser et område hvor fartøy som skal skyte seismikk rådes til å ha med sjøpattedyrobservatør.

Siden 2019 har det vært råd om å bruke slike observatører i områder hvor den sterkt truede og svært sensitive grønlandshvalen kan påtreffes, men områdene har ikke vært kartfestet. Et slikt kart er nå laget basert på ny tilgjengelig kunnskap.

– Dersom grønlandshval observeres, råder vi til at det avventes med å skyte seismikk, sier havforsker Lise Doksæter Sivle.

Referanse

Sivle, Lise Doksæter, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Geir Pedersen, Guosong Zhang, Tina Kutti, Kate McQueen, Henning Wehde og Endre Grimsbø. «Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet – Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2022». Rapport fra havforskningen 2022, 1 (2022). Lenke: hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2022-1