Gå til hovedinnhold

Mye lakselus på Vestlandet i 2022 også


luseovervåking

Etter at fisken er fanget, teller vi hvor mange lus den har på seg.

Fotograf: Stine Hommedal / Havforskningsinstituttet

Resultatene fra overvåkingen av lus på villaks i 2022 viser at det var lite lus i Boknafjorden, mye i Hardangerfjorden og Sognefjorden, og lite i Romsdals-, Trondheims- og Altafjorden.

– Årets resultater er forholdsvis likt det vi har sett på villfisk de siste årene, sier Rune Nilsen som er ansvarlig for den nasjonale luseovervåkingen (NALO) ved Havforskningsinstituttet.

En del av resultatene ble presentert i framdriftsrapporten fra juni, men nå er også overvåkingen utover sommeren inkludert og alle data er kvalitetssikret.

Mye lus har gitt økt overvåking

Over flere år er det høyeste lusepåslaget på villfisk funnet på Vestlandet og i Trøndelag. Dette har medført økt overvåking i disse områdene for å redusere usikkerheten i observasjonene. Dette gjøres blant annet ved tråling etter laks, utvidet rusefiske etter sjøørret og fortsatt bruk av vaktbur.

«Dette øker sikkerheten i observasjonene fra overvåkingen, noe som vurderes som viktig der lakselus sannsynligvis er et problem for både villfisk og oppdrettsnæring.» skriver forskerne i den ferske rapporten.

Små endringer i årets lusetall

I forhold til 2021 så forskerne i år en svak økning i Boknafjorden og en reduksjon i Hardanger. Romsdalsfjorden hadde noe mindre lus i år enn i fjor, samtidig er det lite data fra dette fjordområdet. Trondheimsfjorden og Altafjorden er lavt og på samme nivå som tidligere år.

Resultatene viser at det generelt er lite lus på Sørlandet, mens det er mye lus fra Rogaland til Trøndelag, spesielt utover i sesongen. Fra Nordland og nordover er det generelt mindre lus på fisken, selv om det også her observeres forhøyet antall lus i enkelte områder.

Resultatene er allerede tatt i bruk

Resultatene fra overvåkingen av lakselus på vill laksefisk blir brukt i HI sin leveranse til Trafikklyssystemet.

Om overvåkingen

Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er oppdragsgivere for HI sitt overvåkingsprogram for lakselus på vill laksefisk (NALO). I år blir det gjennomført i samarbeid med NINA og NORCE.

Referanse

 R. Nilsen m.fl., Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2022 - Sluttrapport til Mattilsynet. Rapport fra havforskningen 2022-44.